MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 1208

Αντικείμενο - Σκοπός

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Θ. εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του.
Στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία» με τρεις ειδικεύσεις 
I.  Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος
II. Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 
III.Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής Τροφίμων 

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί:

- στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν στην αειφόρο γεωργική παραγωγή και προστασία του περιβάλλοντος, τομείς υψηλής προτεραιότητας για την ανάπτυξης της χώρας.

- στην ενίσχυση του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με νέους, εξειδικευμένους επιστήμονες ικανούς να υποστηρίζουν την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων φιλικών προς το περιβάλλον, οικονομικά βιώσιμων, καινοτόμων προτύπων παραγωγής και διαχείρισης της φυτικής παραγωγής, εξασφαλίζοντας την παραγωγής υψηλής ποιότητας τροφίμων για τον καταναλωτή.


Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στα «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία».

 


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα όσοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων των Γεωπονικών και Δασολογικών Σχολών, των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων.
    Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017, εφόσον υπηρετούν στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75. Η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS. 

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει 3 ειδικεύσεις
Α. Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος
Β. Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Γ. Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής Τροφίμων 

Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Επιτροπής επιλογής, οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους κατανέμονται στις κατευθύνσεις. Η τοποθέτηση είναι οριστική και οι Μ.Φ. δεν μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση στη διάρκεια των σπουδών τους. 
Τα προσφερόμενα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, και σε κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα, υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, διδάσκεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως και περιλαμβάνει συνολικά δεκατρείς (13) διαλέξεις. Μέρος κάθε μαθήματος μπορεί να διδάσκεται υπό μορφή εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της κάθε ειδίκευσης, ο Μ.Φ. στην ειδίκευση: 
Α) Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος, θα πρέπει να παρακολουθήσει συνολικά έξι (6) μαθήματα, και ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου σπουδών τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης και κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου, ένα (1) υποχρεωτικό και δυο (2) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τα προσφερόμενα προς επιλογή μαθήματα της αντίστοιχής ειδίκευσης.
Β) Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, θα πρέπει να παρακολουθήσει συνολικά έξι (6) μαθήματα, και ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου σπουδών, τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης, και κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου, δυο (2) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης.
Γ) Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής Τροφίμων, θα πρέπει να παρακολουθήσει συνολικά έξι (6) μαθήματα, και ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου σπουδών, τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης και κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου, τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης.
Παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων, ο Μ.Φ. αναλαμβάνει την εκπόνηση Δ.Ε.. 
Η Δ.Ε. έχει ερευνητικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά αντικείμενο που εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της κατεύθυνσης που παρακολουθεί ο Μ.Φ.. Η διαδικασία ανάθεσης του θέματος της Δ.Ε. περιγράφεται αναλυτικά σε σχετικό εδάφιο του παρόντος κανονισμού και πραγματοποιείται την 8η εβδομάδα του Α΄ εξαμήνου φοίτησης. 
 


Επιπλέον Πληροφορίες

Χρονική Διάρκεια:Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και στη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα). Η διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης αυξάνεται κατά δύο επιπλέον εξάμηνα.

 

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  2
 • Αριθμός Εισακτέων
  60
 • Δίδακτρα
  2000 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2552041161
 • Ιστοσελίδα
  http://www.pms.argo.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία
Επόμενο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές