MENU
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προγραμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του. Τα τέλη φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Δ.Π.Θ. συγκριτικά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και τα Π.Μ.Σ. από άποψη επιστημονικού αντικειμένου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.  
Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν πενήντα επτά (57) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι χωρίς τέλη φοίτησης, καλύπτοντας ποικίλα επιστημονικά πεδία που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής του.   
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  πέραν της εμβάθυνσης στη γνώση, της προώθησης της έρευνας και της εξειδίκευσης στα αντικείμενα των βασικών γνωστικών περιοχών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα και την προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων με τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων του αλλά επιδιώκουν και την εξωστρέφεια με την ίδρυση Διακρατικών Π.Μ.Σ., Διιδρυματικών Π.Μ.Σ., Διατμηματικών Π.Μ.Σ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ίδρυσε και λειτουργεί ένα (1) Διακρατικό Π.Μ.Σ., πέντε (5) Διιδρυματικά Π.Μ.Σ., τρία (3) Διατμηματικά Π.Μ.Σ. και σαράντα οκτώ (48) Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ., που οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Οι αντικειμενικοί στόχοι των Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων Π.Μ.Σ.
 • Η υποστήριξη της έρευνας, εμπειρικής και θεωρητικής.
 • Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικο¬νομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
 • Η συνεργασία με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Η στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων.
 • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
 • Η παροχή ουσιαστικών και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είτε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος, είτε έχουν ως κύρια πηγή χρηματοδότησης την καταβολή τελών φοίτησης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα των Π.Μ.Σ., αναζητά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα. Επίσης προωθεί την εφαρμογή συστήματος υποτροφιών με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια καθώς και με το κριτήριο της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 και της παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, στον δεύτερο κύκλο σπουδών και στον τρίτο κύκλο σπουδών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών των Σχολών του Δ.Π.Θ., καθώς και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών αυτών.
Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. με την αριθμ. 3/2/27.09.2018 απόφασή της (Β΄4733/23.10.2018) καθόρισε όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) των Σχολών του Δ.Π.Θ. και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών.
Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 1443

Αντικείμενο - Σκοπός

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Θ. εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του.
Στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία» με τρεις ειδικεύσεις 
I.  Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος
II. Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 
III.Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής Τροφίμων 

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί:

- στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν στην αειφόρο γεωργική παραγωγή και προστασία του περιβάλλοντος, τομείς υψηλής προτεραιότητας για την ανάπτυξης της χώρας.

- στην ενίσχυση του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με νέους, εξειδικευμένους επιστήμονες ικανούς να υποστηρίζουν την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων φιλικών προς το περιβάλλον, οικονομικά βιώσιμων, καινοτόμων προτύπων παραγωγής και διαχείρισης της φυτικής παραγωγής, εξασφαλίζοντας την παραγωγής υψηλής ποιότητας τροφίμων για τον καταναλωτή.


Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στα «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία».

 


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα όσοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων των Γεωπονικών και Δασολογικών Σχολών, των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων.
    Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017, εφόσον υπηρετούν στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75. Η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS. 

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει 3 ειδικεύσεις
Α. Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος
Β. Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Γ. Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής Τροφίμων 

Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Επιτροπής επιλογής, οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους κατανέμονται στις κατευθύνσεις. Η τοποθέτηση είναι οριστική και οι Μ.Φ. δεν μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση στη διάρκεια των σπουδών τους. 
Τα προσφερόμενα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, και σε κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα, υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, διδάσκεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως και περιλαμβάνει συνολικά δεκατρείς (13) διαλέξεις. Μέρος κάθε μαθήματος μπορεί να διδάσκεται υπό μορφή εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της κάθε ειδίκευσης, ο Μ.Φ. στην ειδίκευση: 
Α) Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος, θα πρέπει να παρακολουθήσει συνολικά έξι (6) μαθήματα, και ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου σπουδών τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης και κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου, ένα (1) υποχρεωτικό και δυο (2) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τα προσφερόμενα προς επιλογή μαθήματα της αντίστοιχής ειδίκευσης.
Β) Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, θα πρέπει να παρακολουθήσει συνολικά έξι (6) μαθήματα, και ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου σπουδών, τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης, και κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου, δυο (2) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης.
Γ) Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής Τροφίμων, θα πρέπει να παρακολουθήσει συνολικά έξι (6) μαθήματα, και ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου σπουδών, τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης και κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου, τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης.
Παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων, ο Μ.Φ. αναλαμβάνει την εκπόνηση Δ.Ε.. 
Η Δ.Ε. έχει ερευνητικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά αντικείμενο που εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της κατεύθυνσης που παρακολουθεί ο Μ.Φ.. Η διαδικασία ανάθεσης του θέματος της Δ.Ε. περιγράφεται αναλυτικά σε σχετικό εδάφιο του παρόντος κανονισμού και πραγματοποιείται την 8η εβδομάδα του Α΄ εξαμήνου φοίτησης. 
 


Επιπλέον Πληροφορίες

Χρονική Διάρκεια:Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και στη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα). Η διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης αυξάνεται κατά δύο επιπλέον εξάμηνα.

 

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  2
 • Αριθμός Εισακτέων
  60
 • Δίδακτρα
  2000 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2552041161
 • Ιστοσελίδα
  http://www.pms.argo.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία
Επόμενο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές