MENU
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προγραμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του. Τα τέλη φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Δ.Π.Θ. συγκριτικά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και τα Π.Μ.Σ. από άποψη επιστημονικού αντικειμένου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.  
Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν πενήντα επτά (57) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι χωρίς τέλη φοίτησης, καλύπτοντας ποικίλα επιστημονικά πεδία που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής του.   
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  πέραν της εμβάθυνσης στη γνώση, της προώθησης της έρευνας και της εξειδίκευσης στα αντικείμενα των βασικών γνωστικών περιοχών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα και την προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων με τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων του αλλά επιδιώκουν και την εξωστρέφεια με την ίδρυση Διακρατικών Π.Μ.Σ., Διιδρυματικών Π.Μ.Σ., Διατμηματικών Π.Μ.Σ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ίδρυσε και λειτουργεί ένα (1) Διακρατικό Π.Μ.Σ., πέντε (5) Διιδρυματικά Π.Μ.Σ., τρία (3) Διατμηματικά Π.Μ.Σ. και σαράντα οκτώ (48) Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ., που οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Οι αντικειμενικοί στόχοι των Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων Π.Μ.Σ.
 • Η υποστήριξη της έρευνας, εμπειρικής και θεωρητικής.
 • Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικο¬νομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
 • Η συνεργασία με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Η στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων.
 • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
 • Η παροχή ουσιαστικών και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είτε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος, είτε έχουν ως κύρια πηγή χρηματοδότησης την καταβολή τελών φοίτησης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα των Π.Μ.Σ., αναζητά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα. Επίσης προωθεί την εφαρμογή συστήματος υποτροφιών με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια καθώς και με το κριτήριο της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 και της παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, στον δεύτερο κύκλο σπουδών και στον τρίτο κύκλο σπουδών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών των Σχολών του Δ.Π.Θ., καθώς και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών αυτών.
Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. με την αριθμ. 3/2/27.09.2018 απόφασή της (Β΄4733/23.10.2018) καθόρισε όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) των Σχολών του Δ.Π.Θ. και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών.
Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Από το Γονιδίωμα στο Φαινότυπο: Πειραματικές Γενετικές Προσεγγίσεις

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 1694

Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

Το Π.Μ.Σ. «Από το Γονιδίωμα στo Φαινότυπο: Πειραματικές Γενετικές Προσεγγίσεις» έχει σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εργαστηριακής-ερευνητικής κατάρτισης σε πεδία της σύγχρονης Γενετικής, όπως η γονιδιωματική (genomics), η επιγονιδιωματική (epigenomics) και η μεταγραφωματική (transcriptomics), με έμφαση στη συσχέτιση του γονιδιώματος (genome) με τον κυτταρικό φαινότυπο (phenotype) σε επίπεδο πρωτεώματος (proteome), μεταβολώματος (metabolome) και σύνθετων βιολογικών συστημάτων (systems biology). Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επομένως καλύπτει τόσο πεδία της κλασικής Γενετικής, όσο και περισσότερο διεπιστημονικά πεδία, όπως της Λειτουργικής Γενετικής, της Μοριακής Γενετικής, της Κυτταρικής Συμπεριφοράς, της Φαρμακογενετικής, της Γενετικής Καρκίνου, σπάνιων μονογονιδιακών, καθώς και πολυπαραγoντικών νοσημάτων, και λοιπών συναφών κλάδων που αξιοποιούν ερευνητικά εργαλεία από ένα μεγάλο φάσμα βιοεπιστημών, όπως της γενετικής, της βιοχημείας, της μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, της βιολογίας οργανισμών, της πληροφορικής, της χημικής βιολογίας, κ.λ.π. και χαίρουν εφαρμογών στις επιστήμες υγείας, στις περιβαλλοντικές επιστήμες και τη βιοτεχνολογία.

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην ερευνητική μεθοδολογία και εργαστηριακή κατάρτιση των φοιτητών, προετοιμάζοντάς τους κυρίως για επακόλουθες διδακτορικές σπουδές και μελλοντική σταδιοδρομία στην έρευνα, είτε σε ακαδημαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ινστιτούτα, είτε στη βιοτεχνολογική βιομηχανία. Για το σκοπό αυτό, έχει σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνει δύο κύκλους Εργαστηριακών Μαθημάτων, καθώς και Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) η οποία έχει αποκλειστικά ερευνητικό χαρακτήρα.     Η εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση των φοιτητών του Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από θεωρητικά μαθήματα που τους εισάγουν στην ορθή εργαστηριακή πρακτική, τη δεοντολογία της επιστημονικής έρευνας, καθώς και άλλες απαραίτητες δεξιότητες (π.χ. εξάσκηση στη διαχείριση του γραπτού και προφορικού επιστημονικού λόγου, τη χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων της βιοπληροφορικής κ.ά.). Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν την επιστημονική βιβλιογραφία, συντάσσοντας γραπτές αναφορές (reports), εκθέσεις (essays) και διατριβή (thesis), καθώς και να υποστηρίξουν προφορικά τη δουλειά τους με μορφή δημόσιων παρουσιάσεων. Ο χαρακτήρας του Π.Μ.Σ. είναι εντατικός και απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών στο εργαστήριο καθ’όλη τη διάρκεια φοίτησης, κατά την οποία κάθε φοιτητής βρίσκεται υπό την άμεση επίβλεψη του Επόπτη Καθηγητή του Εργαστηριακού Μαθήματος ή της Διπλωματικής Εργασίας, αλλά και υπό τη γενικότερη επίβλεψη του Συντονιστή κάθε μαθήματος και της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ
 


Απονέμει

Το Π.Μ.Σ. «Από το Γονιδίωμα στo Φαινότυπο: Πειραματικές Γενετικές Προσεγγίσεις» οργανώνεται από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην περίπτωση (α) του παρόντος Άρθρου. Παρέχει εξειδίκευση μεταπτυχιακού επιπέδου κατά κύριο λόγο στο επιστημονικό πεδίο της Γενετικής, το οποίο αποτελεί τον έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες της επιστήμης που υπηρετεί το Τμήμα, αλλά και στα επιστημονικά πεδία που συμπληρώνουν την έρευνα από το γονιδίωμα στο φαινότυπο.


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του συγκεκριμένου Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εβδομήντα πέντε (75). Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α' και Β' Εξαμήνου σπουδών, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας κατά τη θερινή περίοδο σπουδών. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα, είτε πρόκειται για θεωρητικό, είτε για εργαστηριακό μάθημa.

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  2
 • Αριθμός Εισακτέων
  10
 • Δίδακτρα
  0 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2551030610
 • Ιστοσελίδα
  http://www.mbg.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Εργαστηριακή Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία
Επόμενο Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων» (Master in Innovation, Technology and Business Management)

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές