MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Από το Γονιδίωμα στο Φαινότυπο: Πειραματικές Γενετικές Προσεγγίσεις

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 1271

Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

Το Π.Μ.Σ. «Από το Γονιδίωμα στo Φαινότυπο: Πειραματικές Γενετικές Προσεγγίσεις» έχει σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εργαστηριακής-ερευνητικής κατάρτισης σε πεδία της σύγχρονης Γενετικής, όπως η γονιδιωματική (genomics), η επιγονιδιωματική (epigenomics) και η μεταγραφωματική (transcriptomics), με έμφαση στη συσχέτιση του γονιδιώματος (genome) με τον κυτταρικό φαινότυπο (phenotype) σε επίπεδο πρωτεώματος (proteome), μεταβολώματος (metabolome) και σύνθετων βιολογικών συστημάτων (systems biology). Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επομένως καλύπτει τόσο πεδία της κλασικής Γενετικής, όσο και περισσότερο διεπιστημονικά πεδία, όπως της Λειτουργικής Γενετικής, της Μοριακής Γενετικής, της Κυτταρικής Συμπεριφοράς, της Φαρμακογενετικής, της Γενετικής Καρκίνου, σπάνιων μονογονιδιακών, καθώς και πολυπαραγoντικών νοσημάτων, και λοιπών συναφών κλάδων που αξιοποιούν ερευνητικά εργαλεία από ένα μεγάλο φάσμα βιοεπιστημών, όπως της γενετικής, της βιοχημείας, της μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, της βιολογίας οργανισμών, της πληροφορικής, της χημικής βιολογίας, κ.λ.π. και χαίρουν εφαρμογών στις επιστήμες υγείας, στις περιβαλλοντικές επιστήμες και τη βιοτεχνολογία.

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην ερευνητική μεθοδολογία και εργαστηριακή κατάρτιση των φοιτητών, προετοιμάζοντάς τους κυρίως για επακόλουθες διδακτορικές σπουδές και μελλοντική σταδιοδρομία στην έρευνα, είτε σε ακαδημαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ινστιτούτα, είτε στη βιοτεχνολογική βιομηχανία. Για το σκοπό αυτό, έχει σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνει δύο κύκλους Εργαστηριακών Μαθημάτων, καθώς και Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) η οποία έχει αποκλειστικά ερευνητικό χαρακτήρα.     Η εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση των φοιτητών του Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από θεωρητικά μαθήματα που τους εισάγουν στην ορθή εργαστηριακή πρακτική, τη δεοντολογία της επιστημονικής έρευνας, καθώς και άλλες απαραίτητες δεξιότητες (π.χ. εξάσκηση στη διαχείριση του γραπτού και προφορικού επιστημονικού λόγου, τη χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων της βιοπληροφορικής κ.ά.). Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν την επιστημονική βιβλιογραφία, συντάσσοντας γραπτές αναφορές (reports), εκθέσεις (essays) και διατριβή (thesis), καθώς και να υποστηρίξουν προφορικά τη δουλειά τους με μορφή δημόσιων παρουσιάσεων. Ο χαρακτήρας του Π.Μ.Σ. είναι εντατικός και απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών στο εργαστήριο καθ’όλη τη διάρκεια φοίτησης, κατά την οποία κάθε φοιτητής βρίσκεται υπό την άμεση επίβλεψη του Επόπτη Καθηγητή του Εργαστηριακού Μαθήματος ή της Διπλωματικής Εργασίας, αλλά και υπό τη γενικότερη επίβλεψη του Συντονιστή κάθε μαθήματος και της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ
 


Απονέμει

Το Π.Μ.Σ. «Από το Γονιδίωμα στo Φαινότυπο: Πειραματικές Γενετικές Προσεγγίσεις» οργανώνεται από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην περίπτωση (α) του παρόντος Άρθρου. Παρέχει εξειδίκευση μεταπτυχιακού επιπέδου κατά κύριο λόγο στο επιστημονικό πεδίο της Γενετικής, το οποίο αποτελεί τον έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες της επιστήμης που υπηρετεί το Τμήμα, αλλά και στα επιστημονικά πεδία που συμπληρώνουν την έρευνα από το γονιδίωμα στο φαινότυπο.


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του συγκεκριμένου Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εβδομήντα πέντε (75). Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α' και Β' Εξαμήνου σπουδών, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας κατά τη θερινή περίοδο σπουδών. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα, είτε πρόκειται για θεωρητικό, είτε για εργαστηριακό μάθημa.

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  2
 • Αριθμός Εισακτέων
  10
 • Δίδακτρα
  0 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2551030610
 • Ιστοσελίδα
  http://www.mbg.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Εργαστηριακή Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία
Επόμενο Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων» (Master in Innovation, Technology and Business Management)

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές