MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εκπαίδευση και Πολιτισμός (Education and Culture)

Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 2596

Αντικείμενο - Σκοπός

  Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην ανά¬πτυξη της έρευνας και των τεχνών, στη χρήση των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην ικα¬νοποίηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της χώρας,  στην υψηλού επιπέδου  εξειδίκευση των πτυχιούχων  σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι¬μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.
Βασικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η μετάδοση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης για τη χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία στοιχείων του πολιτισμού, κυρίως των συμβόλων, των τεχνών (π.χ. εικαστικών τεχνών,  οπτικοακουστικών τεχνών, τεχνών του λόγου) και των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων (με έμφαση στη «δημόσια» τέχνη).  Επιπλέον, παραδοσιακοί τρόποι χρήσης των τεχνών ως διδακτικών εργαλείων (για παράδειγμα παιδικό ιχνογράφημα, αναπαραστάσεις, κουκλοθέατρο, θεατρικές τεχνικές κ.α.) παρουσιάζονται σε συνδυασμό με ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές. Οι φοιτητές διδάσκονται, εφαρμόζουν και καθίστανται ικανοί ερευνητές για περαιτέρω μελέτη, εφαρμογή και διάδοση του “edutainment” (education and entertainment: εκπαίδευση και ψυχαγωγία).
 


Απονέμει

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» (“Education and Culture”).


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ¬του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ¬κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω¬να με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120. 
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα. Τα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά. Η παρακολούθηση είναι δια ζώσης. 
Κατά το τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.
 


Επιπλέον Πληροφορίες

Το Π.Μ.Σ λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης.

 Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται από: 
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4485/2017,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), ή του ιδιωτικού τομέα, 
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού   αφορούν εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
 

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  4
 • Αριθμός Εισακτέων
  20
 • Δίδακτρα
  0 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2551030024
 • Ιστοσελίδα
  https://eled.duth.gr/
Εκτύπωση
Προηγούμενο Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία
Επόμενο Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές