MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 2364

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις Νόμου 4485/2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ Κύκλου (Π.Μ.Σ.) πλήρους φοίτησης με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» “Education Sciences: Innovative Pedagogical Approaches in Multicultural environments”, η επιτυχής παρακολούθηση του οποίου οδηγεί σε απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σε μία από τις δύο  ειδικεύσεις που θα λειτουργήσουν: 

1.    «Άτυπες, μη Τυπικές και Τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα» 
2.     «Εκπαίδευση στην Διαπολιτισμική Ετοιμότητα».
Σκοπός:   Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές γενικώς αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανά¬πτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικα-νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,  στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου  ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι¬μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων καθώς και  στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

Σκοπός του συγκεκριμένου υπό ίδρυση ΠΜΣ είναι:  

1. Η εξειδίκευση Πτυχιούχων των Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Πτυχιούχων άλλων ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θεωρητικής και θετικής κατεύθυνσης, με εκπαιδευτικό προσανατολισμό, στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές κατάρτισης και εκ παίδευσης εκπαιδευτικών με σκοπό να συμβάλλουν αποτελεσματικά, μέσα από καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων πολυπολιτισμικών ομάδων, ώστε να αξιοποιούν με επάρκεια τα διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης (άτυπα, μη τυπικά και τυπικά ) στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, στους Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής.
2. η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης
 


Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» στις κατευθύνσεις:

 • «Άτυπες, μη Τυπικές και Τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης» και
 • «Εκπαίδευση στην Διαπολιτισμική Ετοιμότητα».

 


Υποψήφιοι Εισαγωγής

• Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Διοίκησης, Τμημάτων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τμημάτων Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών, Τμημάτων Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ιστορίας, Εθνολογίας, Εθνογραφίας και Καλών Τεχνών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών,  Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Πληροφορικής) της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και 
• Πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου  Τμημάτων ΤΕΙ ή αντίστοιχων με αυτά αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
•    Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά  Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.


    Οι υποψήφιοι ΜΦ υποβάλλουν έως την ορισμένη από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), ημερομηνία κατάθεσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στην οποία προσδιορίζεται για ποια από τις δύο ειδικεύσεις ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
- Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
- Βιογραφικό Σημείωμα για την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου.
- Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών από την οποία να προκύπτει βαθμός πτυχίου η διπλώματος όχι μικρότερος του έξι και μισό (6,5). 
- Αντίγραφο Πτυχίου /–ων ή Διπλώματος /-ων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ).
- Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, αν υπάρχει (Αγγλικής ή Γαλλικής) ή & της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
- Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών.
- Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Μαθήματα (Μ), Διαλέξεις, Σεμινάρια  Βιωματικά εργαστήρια (ΔΣΒ) Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση (ΜΠΑ) και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ). 
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) ECTS τα οποία αναλύονται ως εξής: 


1. 60 ECTS. προέρχονται από  την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα 9 μαθήματα (4 κορμού και 5 κατεύθυνσης).

2.  30 ECTS προέρχονται από: α) την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση σε  Διαλέξεις (ΔΣΒ1), Σεμινάρια και    Βιωματικά Εργαστήρια (ΔΣΒ2) της ΜΠΑ και β) το σχεδιασμό, την προετοιμασία και επιτυχή υλοποίηση  της Μεταπτυχιακής Πρακτικής  Άσκησης.

3. 30 ECTS προέρχονται από την εκπόνηση και επιτυχή αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
 

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  4
 • Αριθμός Εισακτέων
  30
 • Δίδακτρα
  2500 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  25510 30045
 • Ιστοσελίδα
  http://mcultural.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Λοιμώδη Νοσήματα - Διεθνής Ιατρική: Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη (Msc in “Infectious Diseases – International Medicine: From Bench to Bedside”)
Επόμενο Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές