MENU
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προγραμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του. Τα τέλη φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Δ.Π.Θ. συγκριτικά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και τα Π.Μ.Σ. από άποψη επιστημονικού αντικειμένου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.  
Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν πενήντα επτά (57) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι χωρίς τέλη φοίτησης, καλύπτοντας ποικίλα επιστημονικά πεδία που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής του.   
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  πέραν της εμβάθυνσης στη γνώση, της προώθησης της έρευνας και της εξειδίκευσης στα αντικείμενα των βασικών γνωστικών περιοχών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα και την προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων με τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων του αλλά επιδιώκουν και την εξωστρέφεια με την ίδρυση Διακρατικών Π.Μ.Σ., Διιδρυματικών Π.Μ.Σ., Διατμηματικών Π.Μ.Σ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ίδρυσε και λειτουργεί ένα (1) Διακρατικό Π.Μ.Σ., πέντε (5) Διιδρυματικά Π.Μ.Σ., τρία (3) Διατμηματικά Π.Μ.Σ. και σαράντα οκτώ (48) Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ., που οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Οι αντικειμενικοί στόχοι των Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων Π.Μ.Σ.
 • Η υποστήριξη της έρευνας, εμπειρικής και θεωρητικής.
 • Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικο¬νομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
 • Η συνεργασία με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Η στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων.
 • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
 • Η παροχή ουσιαστικών και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είτε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος, είτε έχουν ως κύρια πηγή χρηματοδότησης την καταβολή τελών φοίτησης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα των Π.Μ.Σ., αναζητά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα. Επίσης προωθεί την εφαρμογή συστήματος υποτροφιών με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια καθώς και με το κριτήριο της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 και της παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, στον δεύτερο κύκλο σπουδών και στον τρίτο κύκλο σπουδών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών των Σχολών του Δ.Π.Θ., καθώς και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών αυτών.
Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. με την αριθμ. 3/2/27.09.2018 απόφασή της (Β΄4733/23.10.2018) καθόρισε όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) των Σχολών του Δ.Π.Θ. και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών.
Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης 4317

Αντικείμενο - Σκοπός

είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην «Κοινωνική Πολιτική και την Κοινωνική Εργασία». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Π.Μ.Σ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, και αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας στην οποία αναπτύσσεται αλλά και της χώρας εν γένει, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους τομείς των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην "Κοινωνική Πολιτική και την Κοινωνική Εργασία".

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τεκμηριωμένες ειδικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις και την έρευνα στο χώρο των γνωστικών πεδίων Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας. Έμφαση δίνεται στην προαγωγή της διεπιστημονικής και συγκριτικής έρευνας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής μεταρρύθμισης σε καταστάσεις κρίσης, καθώς και σε θέματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης αλλά και παρέμβασης για τη μεγίστη και ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από τις φυσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες τους, και για την ευημερία των ίδιων και των οικογενειών τους.


Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων

2. Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση.

 


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί:

 • Στην κατεύθυνση της Κοινωνικής Πολιτικής σε καταστάσεις κρίσης πτυχιούχοι και πτυχιούχες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Τμημάτων Κοινωνικών, Οικονομικών, Νομικών, Πολιτικών. Παιδαγωγικών και Επιστημών Υγείας. Στρατιωτικών Σχολών και Σωμάτων Ασφαλείας (4ετούς φοίτησης), καθώς και πτυχιούχες και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.
 • Στην κατεύθυνση της Κοινωνικής Εργασίας στην Εκπαίδευση αποκλειστικά πτυχιούχοι και πτυχιούχες Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχες και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Προϋπόθεση εισαγωγής στο ΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι των παραπάνω κατηγοριών με κατώτερο βαθμό πτυχίου «6,5». (Σε περιπτώσεις όπου στον τίτλο δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου αριθμητικά, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίζεται πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου που εξέδωσε τον τίτλο στον οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου).
Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία κατά την οποία μοριοδοτούνται τα πιστοποιημένα τους προσόντα. Ο τρόπος αξιολόγησης ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος. Η διαδικασία μοριοδότησης ακολουθείται ξεχωριστά για κάθε μια από τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ..
 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90. Υπάρχουν δύο (2) διδακτικά εξάμηνα (1 Οκτωβρίου έως μέσα Φεβρουαρίου/μέσα Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους), στα οποία προστίθεται ένα τρίτο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας, που ολοκληρώνεται ως τη λήξη του ημερολογιακού έτους, ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι πέντε (5) εξάμηνα. Η δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται κατά τρόπο συμπυκνωμένο, τρεις ή τέσσερις φορές ανά εξάμηνο (κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα) και θα συμπληρώνεται απόδιαδικτυακή σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση και προσωπική επίβλεψη της εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών.

 


Επιπλέον Πληροφορίες

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια του είναι σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα.

 

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  3
 • Αριθμός Εισακτέων
  24
 • Δίδακτρα
  2000 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2531039469
 • Ιστοσελίδα
  http://pms.socadm.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Βιο - Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
Επόμενο Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές