MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Λοιμώδη Νοσήματα - Διεθνής Ιατρική: Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη (Msc in “Infectious Diseases – International Medicine: From Bench to Bedside”)

Σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 1274

Αντικείμενο - Σκοπός

Το παρόν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανά¬πτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικα¬νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις στο πεδίο των Λοιμωδών Νοσημάτων και της Διεθνούς Ιατρικής, εστιάζοντας στη Βιολογία των Παθογόνων, τη Μικροβιολογία, την Ανοσολογία, τους Παθογενετικούς Μηχανισμούς, την Εργαστηριακή Διάγνωση, τις νέες Τεχνολογίες Μοριακής Διάγνωσης, τους Αντιμικροβιακούς παράγοντες, τη Διεθνή Ιατρική και Παγκόσμια Υγεία, την Τροπική και Μεταναστευτική Ιατρική, τις Ανθρωποζωονόσους και τη Λοιμωξιολογία, τα οποία αποτελούν συνέχεια συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμήματος.


Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Λοιμώδη Νοσήματα - Διεθνής Ιατρική: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη» ("Infectious Diseases - International Medicine: from bench to bedside”).


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Πανεπιστημίων Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιολογίας, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών και άλλων συναφών πεδίων ομοταγών Τμημάτων ΑΕ καθώς και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Λήψη Δ.Μ.Σ. μέσα από το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος που χορηγείται από οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα Τμήματα.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ¬κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω¬να με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 για το Δ.Π.Μ.Σ. με διάρκεια φοίτησης τριών εξαμήνων.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα 15 προβλεπόμενα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Ολα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.
Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η ολοκλήρωση κύκλου σεμιναρίου και επιτυχής ολοκλήρωση της  πρακτικής άσκησης που αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε είκοσι  πέντε (25).

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Διατμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  3
 • Αριθμός Εισακτέων
  25
 • Δίδακτρα
  3000 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2551030506 - 2551030630
 • Ιστοσελίδα
  http://www.med.duth.gr/postgraduate/programs/
Εκτύπωση
Προηγούμενο Μεταφραστική Ερευνα στην Βιοϊατρική: Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες (Translational Research in Biomedicine - Molecular Diagnostics, Biomarkers and Targeted Therapies)
Επόμενο Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές