MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών Πόρων 2252

Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία.
    Αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, ώστε αυτοί/αυτές να συνδυάζουν τη γνώση σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο με την εμπειρία και την ακαδημαϊκή έρευνα, προκειμένου να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να εμπλουτίσουν το επαγγελματικό τους έργο με νέες διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία.
Ειδικότερα, οι επί μέρους στόχοι του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. είναι 
•    Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες εξειδικευμένες γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική και αναλυτική σκέψη και να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας. 
•    Να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.
•    Να ενδυναμώσει θεωρητικά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ώστε αυτοί / αυτές να κατανοούν τις ποικίλες ερευνητικές τεχνικές και τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την επικοινωνία. 
•    Να ενθαρρύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να επεξεργάζονται κριτικά τις επιστημονικές εργασίες, τις μελέτες και τα δεδομένα και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για τη διεξαγωγή δικής τους έρευνας. 
•    Να δημιουργήσει στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που συμμετέχουν ενεργά στην αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της χώρας. 
•    Να εξασκήσει την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους και να τις ενισχύσει με σκοπό την μετέπειτα αξιοποίησή τους σε διδακτορικό επίπεδο.
 


Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία»,


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία» γίνονται δεκτοί μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμημάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες κατ’ έτος. 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ¬κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω-να με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
Υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ή άλλου φορέα εισάγονται ως υπεράριθμοι. 
 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90).
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από αυτά τέσσερα (4) είναι υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα ολοκληρώνεται μετά από 40 ώρες διδασκαλίας.
Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση τςη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποία οι πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S) κατανέμονται σε τριάντα (30). 
 


Επιπλέον Πληροφορίες

Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4485/2017,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Η διαχείριση των πιθανών εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται με βάση αυτά που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  3
 • Αριθμός Εισακτέων
  40
 • Δίδακτρα
  0 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  25520 41172
 • Ιστοσελίδα
  http://www.fmenr.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία
Επόμενο Η Διδακτική των Βιοεπιστημών (Didactics of Biosciences)

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές