MENU
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προγραμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του. Τα τέλη φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Δ.Π.Θ. συγκριτικά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και τα Π.Μ.Σ. από άποψη επιστημονικού αντικειμένου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.  
Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν πενήντα επτά (57) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι χωρίς τέλη φοίτησης, καλύπτοντας ποικίλα επιστημονικά πεδία που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής του.   
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  πέραν της εμβάθυνσης στη γνώση, της προώθησης της έρευνας και της εξειδίκευσης στα αντικείμενα των βασικών γνωστικών περιοχών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα και την προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων με τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων του αλλά επιδιώκουν και την εξωστρέφεια με την ίδρυση Διακρατικών Π.Μ.Σ., Διιδρυματικών Π.Μ.Σ., Διατμηματικών Π.Μ.Σ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ίδρυσε και λειτουργεί ένα (1) Διακρατικό Π.Μ.Σ., πέντε (5) Διιδρυματικά Π.Μ.Σ., τρία (3) Διατμηματικά Π.Μ.Σ. και σαράντα οκτώ (48) Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ., που οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Οι αντικειμενικοί στόχοι των Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων Π.Μ.Σ.
 • Η υποστήριξη της έρευνας, εμπειρικής και θεωρητικής.
 • Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικο¬νομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
 • Η συνεργασία με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Η στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων.
 • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
 • Η παροχή ουσιαστικών και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είτε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος, είτε έχουν ως κύρια πηγή χρηματοδότησης την καταβολή τελών φοίτησης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα των Π.Μ.Σ., αναζητά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα. Επίσης προωθεί την εφαρμογή συστήματος υποτροφιών με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια καθώς και με το κριτήριο της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 και της παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, στον δεύτερο κύκλο σπουδών και στον τρίτο κύκλο σπουδών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών των Σχολών του Δ.Π.Θ., καθώς και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών αυτών.
Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. με την αριθμ. 3/2/27.09.2018 απόφασή της (Β΄4733/23.10.2018) καθόρισε όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) των Σχολών του Δ.Π.Θ. και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών.
Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1135

Αντικείμενο - Σκοπός

Του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα, πρακτική εφαρμογή, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής, καθώς και η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε σύγχρονους τομείς της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, προσανατολισμένους στις νεότερες εξελίξεις, στον ευρύτερο χώρο της Υδραυλικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος, Πολιτικού Μηχανικού.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία άριστων εκπαιδευομένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στηρίξουν τη χώρα στις διεθνείς εξελίξεις και θα διεισδύσουν σε νέους κλάδους της επιστήμης που καλύπτονται από το Π.Μ.Σ.


Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην«Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον» με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον
β) Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
γ) Παράκτια και Λιμενικά Έργα
δ) Υδροενεργειακή Μηχανική


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι όλων των  Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών και των Πολυτεχνείων συναφούς  γνωστικού αντικειμένου, κάτοχοι τίτλου σπουδών 5ετούς ή 4ετούς  φοίτησης σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου, της αλλοδαπής. Υποψήφιοι που δεν είναι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, παράλληλα με τα μεταπτυχιακά μαθήματα, απαιτείται να παρακολουθήσουν και να εξετα¬στούν επιτυχώς σε έναν αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία καθορίζονται, κατά περίπτωση, με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, και εγκρίνονται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει ανα-γνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη¬ρο¬φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., ανέρχονται σε 75.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από αυτά τέσσερα (4) είναι υποχρεωτικά και έξι (6) επιλογής.
Κατά τη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα) απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 15.


Επιπλέον Πληροφορίες

Στα θέματα που καλύπτονται στο Π.Μ.Σ. συμπεριλαμβάνονται συλλογή και επεξεργασία λυμάτων με κλασικά και καινοτόμα, φυσικά και τεχνητά συστήματα, επεξεργασία πόσιμου νερού, οικο υδρολογικά χαρακτηριστικά υδατικών συστημάτων, νέες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση και διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων, αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης και μέτρα μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αντιμετωπίζονται, από θεωρητική και πρακτική άποψη, προβλήματα ολοκληρωμένου υδρολογικού σχεδιασμού λεκανών απορροής και ταμιευτήρων, αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, μεταφοράς φερτών υλών σε λεκάνες απορροής, υπόγειας υδραυλικής και γεωθερμίας, με κλασικά και σύγχρονα μαθηματικά εργαλεία, με συμπερίληψη των ακραίων φαινομένων (πλημμύρας και ξηρασίας) καθώς και μέτρα μετριασμού της τρωτότητας των υδατικών συστημάτων σε ακραία φαινόμενα. Αναπτύσσονται διεπιστημονικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, ένα σύνολο έργων, μέτρων, κανονιστικών διατάξεων και συμφωνιών για τη διαμόρφωση της αρμονικής σχέσης μεταξύ κέντρων κατανάλωσης, υδατικών πόρων και περιβάλλοντος στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Η θεωρητική και πρακτική εκπαί-
δευση στις βασικές αρχές σχεδιασμού και μελέτης λιμενικών έργων και έργων προστασίας της ακτής δίνει έμφαση στις μεθόδους αριθμητικής προσομοίωσης. Η υπολογιστική ανάλυση υδραυλικής μηχανικής εφαρμόζεται σε θέματα σταθερής και ασταθούς πολυδιάστατης ροής και μεταφοράς μάζας σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς, σε βιο-ιατρικά συστήματα, σε υδροηλεκτρικά έργα, αντιμετωπίζοντας το νερό και ως ενεργειακό πόρο με πολλαπλά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, και σε έργα αιολικής ενέργειας.

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. αναπτύσσουν τεχνικές και δεξιότητες σχετικές με το σχεδιασμό και υλοποίηση υδραυλικών, υδροενεργειακών, λιμενικών και παράκτιων έργων και έργων διαχείρισης υδατικών πόρων, την εφαρμογή νέων μεθοδολογικών εργαλείων βασιζόμενοι στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι φοιτητές λαμβάνουν διακριτά, ανταγωνιστικά εφόδια στους τομείς της ακαδημαϊκής έρευνας και της αγοράς εργασίας.

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  2
 • Αριθμός Εισακτέων
  30
 • Δίδακτρα
  1200 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2541079025, 2541079611
 • Ιστοσελίδα
  http://www.civil.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργασιακό Δίκαιο
Επόμενο Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Δομικών Κατασκευών

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές