Διοικητικές Υπηρεσίες

Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΠΘ καθορίζονται από τον "Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης", (ΦΕΚ Α΄ 98/16.05.2006).

Σύμφωνα με αυτόν η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Πανεπιστημίου, των Σχολών αυτού καθώς και των Τμημάτων του στο εν γένει διδακτικό και ερευνητικό τους έργο, γίνεται από τις διοικητικές του υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν στην πόλη της Κομοτηνής όπου εδρεύει η Κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου καθώς και στις πόλεις της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας όπου έχουν ιδρυθεί επιμέρους Πανεπιστημιακές μονάδες.

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης διαρθρώνονται σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα αυτοτελή ή μη και αυτοτελή Γραφεία.

Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού &Ανάπτυξης

Η Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης έχει ως αντικείμενο την προώθηση των διαδικασιών εκσυγχρονισμού, μέσα στο πλαίσιο των στόχων και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου και τον συντονισμό δράσης για μεθοδικότερη και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου των Διευθύνσεών της.

Η Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

Διεύθυνση Προγραμματισμού – Ανάπτυξης
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδια για την προώθηση των διαδικασιών εκσυγχρονισμού, μέσα στα πλαίσια των στόχων και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου και του συντονισμού δράσης για την μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου των Διευθύνσεων.

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

Διεύθυνση Διοικητικού
Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης