Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Αρμοδιότητες

Για θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών αλλά και φοιτητικής μέριμνας αρμόδιοι είναι:
-Ο Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων Αναπλ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Κώστα για θέματα φοιτητικής μέριμνας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών).
- Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής κ. Αλέξανδρος Κορτσάρης (βάσει της διάταξης του άρθρου 2 παρ. ε) του Ν. 3685/2008, ΦΕΚ Α΄ 148/16-7-2008, που ορίζει ότι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων κάθε Ιδρύματος έχει την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος).
- Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ. με τα επιμέρους Τμήματα αυτής.

Διάρθρωση

Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της, όπως καθορίζονται στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου, έχουν ως εξής:

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Προϊσταμένη
Ελένη Τζελέπη
Τηλέφωνο: 2531039062
Φαξ: 2531039068
E-mail: tzelepi@kom.duth.gr

1. Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων είναι αρμόδια για τη σύνδεση του διοικητικού τομέα λειτουργίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τον ακαδημαϊκό και τη διοικητική στήριξη των ακαδημαϊκών μονάδων (σχολών, τμημάτων), για τα ακαδημαϊκά θέματα καθώς και για τα θέματα έρευνας.

2. Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην Κομοτηνή
β) Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ΄Ερευνας στην Κομοτηνή
γ) Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Ξάνθης στην Ξάνθη
δ) Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξανδρούπολης στην Αλεξανδρούπολη

Τα Τμήματα

α) Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην Κομοτηνή
Προϊσταμένη Ουρανία Πουφινά
Τηλέφωνο: 2531039211 και 2531039212
Φαξ: 2531039213
E-mail: rpoufina@kom.duth.gr

Το Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας συντονίζει τα Ακαδημαϊκά Τμήματα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών. Μεριμνά για τη συγκέντρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων και την παρακολούθηση κάθε τροποποίησής τους. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία της ύλης του Οδηγού Σπουδών των Τμημάτων. Φροντίζει για τη διακίνηση των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Εποπτεύει και συντονίζει την εκπαιδευτική δραστηριότητα των Τμημάτων. Ιδιαίτερα σε θέματα που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα και στην πραγματοποίηση εξετάσεων. Μεριμνά για τα θέματα των εγγραφών, μετεγγραφών και κατατακτηρίων εξετάσεων των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Κομοτηνής. Παρέχει πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο, αναφορικά με θέματα σπουδών και έρευνας. Συντονίζει τα θέματα υγειονομικής περίθαλψης, δωρεάν σίτισης, στέγασης, φοιτητικών εκδρομών, δανείων, υποτροφιών κ.λπ. Προωθεί περαιτέρω τις αποφάσεις των ακαδημαϊκών μονάδων που εποπτεύει.

β) Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ΄Ερευνας στην Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531039141

Το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ΄Ερευνας παρέχει οδηγίες στα Ακαδημαϊκά Τμήματα για την οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας. Προωθεί προτάσεις για την έγκριση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Μεριμνά για την έγκριση από τη Σύγκλητο των υποβαλλομένων προτάσεων και για τη λειτουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

γ) Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Ξάνθης στην Ξάνθη
Αρμόδια Υπάλληλος:
Κυριακή Μπουραζάνη
Τηλέφωνο: 2541077028
E-mail: kmpouraz@xan.duth.gr

Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Ξάνθης έχει ως αντικείμενο κυρίως τη διοικητική στήριξη στα ακαδημαϊκά θέματα και στα θέματα έρευνας των ακαδημαϊκών μονάδων που εδρεύουν στην Ξάνθη. Το Τμήμα έχει ειδικότερα τις εξής αρμοδιότητες: Συντονίζει τα Ακαδημαϊκά Τμήματα που εδρεύουν στην Ξάνθη για την ομοιόμορφη εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών. Μεριμνά για τη συγκέντρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων και την παρακολούθηση κάθε τροποποίησής τους. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία της ύλης του Οδηγού Σπουδών των Τμημάτων, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Φροντίζει για τη διακίνηση των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Εποπτεύει και συντονίζει την εκπαιδευτική δραστηριότητα των Τμημάτων ιδιαίτερα σε θέματα που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα και στην πραγματοποίηση εξετάσεων. Προωθεί στη Διεύθυνση προτάσεις για έγκριση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Συντονίζει επιπλέον τα θέματα των εγγραφών, μετεγγραφών και κατατακτηρίων εξετάσεων των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Ξάνθης. Παρέχει πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο, αναφορικά με θέματα σπουδών και έρευνας. Συντονίζει τα θέματα υγειονομικής περίθαλψης και παροχών, όπως δωρεάν σίτισης, στέγασης, φοιτητικών εκδρομών, δανείων, υποτροφιών κ.λπ. Προωθεί περαιτέρω τις αποφάσεις των ακαδημαϊκών μονάδων που εποπτεύει.

δ) Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξανδρούπολης στην Αλεξανδρούπολη
Δεν έχει στελεχωθεί ακόμη. Το Τμήμα αυτό θα ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο προηγούμενο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Ξάνθης για τις μονάδες του Πανεπιστημίου που εδρεύουν στην Αλεξανδρούπολη.