Δικαιολογητικά εγγραφής 2012-2013


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
  1. Αίτηση για εγγραφή. (Χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. (Χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος)
  3. Τίτλο Απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του Λυκείου αποφοίτησης ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο των τίτλων αυτών.
  4. Βεβαίωση Πρόσβασης: Όσοι πέτυχαν με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001.
  5. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα προσωπικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης. (Επίδειξη και φωτοαντίγραφο)
  6. Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Οι εγγραφές γίνονται στην γραμματεία κάθε τμήματος.