Φοίτηση στο ΔΠΘ.

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου.

Η διάρκεια των σπουδών είναι μεταξύ τεσσάρων και έξι ακαδημαϊκών ετών, ανάλογα με το Τμήμα.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα: το χειμερινό και το εαρινό. Σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται μαθήματα Υποχρεωτικά τα οποία θεωρούνται απολύτως απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση του φοιτητή. Κατά συνέπεια ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τα παρακολουθήσει και να επιτύχει στις εξετάσεις προκειμένου να πάρει πτυχίο. Από τα μαθήματα Επιλογής ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει μόνο έναν συγκεκριμένο αριθμό. Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα μαθήματα επιλογής που θα παρακολουθήσουν. Η προσέλευση σε εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται καμία απουσία φοιτητών. Τεκμηριωμένα δικαιολογημένη απώλεια ενός εργαστηρίου θα αναπληρώνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο κατά την κρίση του διδάσκοντα.

Kάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 για εξετάσεις. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός Α.Ε.Ι., πέρα από τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτό, είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα 2/3 του προβλεπόμενου στο Πρόγραμμα για τις εργάσιμες μέρες του αντίστοιχου εξαμήνου, το αντίστοιχο μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Στις δύο πρώτες εξεταστικές περιόδους εξετάζονται μόνο τα μαθήματα των αντίστοιχων εξαμήνων (δηλαδή του χειμερινού εξαμήνου τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο και του εαρινού τον Ιούνιο). Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου εξετάζονται όλα τα μαθήματα των δύο εξαμήνων. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα μπορεί να είναι από 0 έως 10. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση σε ένα μάθημα όταν ο βαθμός του φοιτητή είναι τουλάχιστον πέντε (βάση επιτυχίας) και έχουν εκπληρωθεί με επιτυχία οι εξετάσεις στις εργαστηριακές ασκήσεις όταν προβλέπονται. Η τελική βαθμολογία σε ένα μάθημα μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής εξέτασης ή συνεκτίμησης επιμέρους αξιολογήσεων (γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, πρακτικές εξετάσεις, συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέματα, κλπ.). Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή να στηριχθεί σε θέματα ή εργαστηριακές ασκήσεις.

Η εκπόνηση πτυχιακής-διπλωματικής διατριβής αποτελεί ειδική εργασία που έχει ως στόχο την εξοικείωση του φοιτητή με συγκεκριμένα επιστημονικά ερωτήματα και την απόκτηση εμπειρίας στον τρόπο συγγραφής μιας μελέτης που να διακρίνεται για το επιστημονικό της ύφος. Οι κανονισμοί που διέπουν την εκπόνηση της πτυχιακής διατριβής καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Για να είναι δυνατή η λήψη πτυχίου-διπλώματος ο φοιτητής πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών και να έχει ολοκληρώσει την πτυχιακή του διατριβή. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο καθορισμού του βαθμού του πτυχίου θα καθοριστούν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.