Η Διοίκηση του Πανεπιστήμιου

Πρύτανης

Πρύτανης του Δ.Π.Θ. είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης..
Αντιπρυτάνεις και Αναπληρωτές Πρύτανη

Σταύρος Τουλουπίδης, Καθηγητής Ουρολογίας, Τμήμα Ιατρικής.
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.


Παντελής Μπότσαρης, Καθηγητής Μηχανολογικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας.


Νικόλαος Αγγελούσης, Καθηγητής Βιοκινητικής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων.


Φώτιος Π. Μάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διαχείρισης Υδάτων, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών.


Χρήστος Κουκουρλής, Καθηγητής Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Yπoλογιστών
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Ανάπτυξης και Εσωτερικού Προληπτικού Ελέγχου.

Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη.

β) τους Κοσμήτορες

γ) τους Προέδρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των Τμημάτων και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της κάθε Σχολής. Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται άπαξ.

δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.

ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού και συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΘ, αντίστοιχα.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αναπληρωτές του Πρύτανη και ο Γραμματέας του Ιδρύματος.

Συμβούλιο Διοίκησης

Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΔΠΘ απαρτίζεται από τους:

 • Παναγιωτόπουλο Γεώργιο, ως Πρόεδρο
 • Μαλτέζο Ευστράτιο, ως Αναπληρωτή Πρόεδρο
 • Εξωτερικά Μέλη
 • Γκρόζο Στυλιανό,
 • Ζερεφό Χρήστο,
 • Καρατζά Γαβριήλ,
 • Κουνάδη Αντώνιο,
 • Μπαγιάτη Κωνσταντίνο
 • Εσωτερικά Μέλη
 • Μπότσαρη Κωνσταντίνο,
 • Τσαουσίδη Βασίλειο