Η Διοίκηση του Πανεπιστήμιου

Πρύτανης

Πρύτανης του Δ.Π.Θ. είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης.

Αντιπρυτάνεις

Φώτιος Π. Μάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διαχείρισης Υδάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Μαρία Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμούν

 

Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας.
Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γεννετικής

Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη.

β) τους Κοσμήτορες

γ) τους Προέδρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των Τμημάτων και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της κάθε Σχολής. Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται άπαξ.

δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.

ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού και συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΘ, αντίστοιχα.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αναπληρωτές του Πρύτανη και ο Γραμματέας του Ιδρύματος.