Φοιτητικές Ομάδες -Σύλλογοι

Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν συνολικά τριάντα δύο (32) φοιτητικοί σύλλογοι. Εξ αυτών οι είκοσι (20) είναι οι προβλεπόμενοι ανά τμήμα σύλλογοι προπτυχιακών φοιτητών, οι επτά (7) είναι σύλλογοι μεταπτυχιακών φοιτητών (στα τμήματα Νομικής, ΤΕΦΑΑ, Κοινωνικής Διοίκησης, ΔΟΣΑ, ΠΤΔΕ, ΤΕΕΠΗ και Δασολογίας).

Υπάρχουν δύο (2) σύλλογοι οικότροφων φοιτητών στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη ενώ παράλληλα λειτουργούν και σύλλογοι αποφοίτων των τμημάτων τουΔ.Π.Θ. (Νομικής, Παρευξείνιων Χωρών κλπ).

Τέλος, υπάρχουν τρεις (3) πολιτιστικοί σύλλογοι:

Κοινότητα Νέων στην Κομοτηνή,
Γέφυρα στην Ξάνθη και
Λέσχη Ακαδημαϊκών Πολιτών στην Αλεξανδρούπολη,