ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Σε αυτό καταχωρούνται απο 2/4/2013 τα στοιχεία όλων των δημοσίων συμβάσεων άνω των €1000 για προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσια έργα. Στόχος του Μητρώου είναι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Για την είσοδο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο συνδεθείτε με την πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr

Προτείνεται η χρήση της εφαρμογής Mozilla Firefox.

Αρχείο καταχωρήσεων:1. Κωδικός 13REQ001061052: Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του ΔΠΘ (Αναρτήθηκε 21/05/2013).

2. Κωδικός 13REQ001508120: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του ΔΠΘ (Αναρτήθηκε 17/06/2013).


11-07-2013 (asilivou)