Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.


Το στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την αριθμ. 1104059/7953/29-12-2004 (ΦΕΚ 1962/31-12-2004 τ. Β΄), στους προπτυχιακούς φοιτητές. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα, ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Ακολουθούν 4 αρχεία:
1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (2).doc
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (2).doc
3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ.doc
4. Προς Γραμματείες Τμημάτων και Ενδιαφερόμενους Φοιτητές (2).doc


07-03-2013 (aorfan)