Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Space Internetworking Center" (SPICE)


Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λαμβάνοντας υπόψιν:Α. τις διατάξεις του ΠΔ 432/1981, της ΚΥΑ679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826) που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010

Β. τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του Ν. 2527/1997 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 και του άρθρου 14 του Ν3369/2005 , που διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση του Ν3812/2009, αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 58 του Ν4009/2011 (ΦΕΚ Α'195/06.09.2011) και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α' 159)στα πλαίσια υλοποίησης έργων του 7ου Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στα πλαίσια του έργου “Space Internetworking Center” (SPICE) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number 264226, Capacities, Research Potential Scheme) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Τσαουσίδη, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων παροχής επιστημονικού έργου, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης έργου.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. spice call-2013.pdf


22-03-2013 (shatzop)