Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826) που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010,

β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του Ν.2527/1997 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 και του άρθρου 14 του Ν. 3369/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση του Ν.3812/2009, αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/06.09.2011) και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α΄159) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», κωδικός ΟΠΣ 350470, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013,Άξονας προτεραιότητας 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παντελή Ν. Μπότσαρη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως μίας (01) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_2-4-2013_MKE.pdf


18-04-2013 (shatzop)