Εκλογικοί κατάλογοι της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ., για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή.