Ανακοινοποίηση στο ορθό - Εκλογές Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής και Σχολής Επιστημών Αγωγής