Διευκρίνιση για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών (Μεταφορά θέσης)


Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δοθεί η κάτωθι διευκρίνιση για τους φοιτητές που έχουν κάνει μεταφορά θέσης:Προκειμένου για τη διευκόλυνση των Διευθύνσεων Φοιτητικής Μέριμνας ή/και Γραμματειών στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις των δικαιούχων και ειδικότερα για τις περιπτώσεις των φοιτητών που έχουν μεταφέρει τη θέση τους δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 34 των ν.4115/2013 (Α’ 24) και ν.4186/2013 (Α’ 193), διευκρινίζεται ότι η Σχολή ή το Τμήμα υποδοχής θα αναζητεί αυτεπάγγελτα το απαιτούμενο πιστοποιητικό καλής επίδοσης από τη Σχολή ή το Τμήμα προέλευσης του φοιτητή, το οποίο οφείλει να το εκδίδει για τη συγκεκριμένη χρήση.Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


10-02-2014 (shatzop)