ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΚΕ 80969/ΑΠ 6337)


Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 71/06.03.2014, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΑΥΤΟΤΑΞΙΝΗ (ΑΤΧ): ΕΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (συντ. τίτλου ΑΤΧ)» (κωδικός 09ΣΥΝ-11-679), που υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης εθνικής εμβέλειας "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"- Πράξη II στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 "Δημιουργία και Αξιοποίηση της καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη" , με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μπούρο Δημοσθένη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, και ΚΕ 80969, και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 80969.pdf


12-03-2014 (pollyh)