ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Για την εκτέλεση της πράξης «Στοχεύοντας στην κινητική των αυτοφαγο-λυσσωσομάτων για τη θεραπεία του καρκίνου και την προστασία έναντι της τοξικότητας των αντι-καρκινικών θεραπειών» στη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 81104_Προσκλ_Εκδ_Ενδιαφέροντος_ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι-gr_ΩΦ5Ο46ΨΖΥ1-ΤΗΣ.pdf


21-11-2014 (pollyh)