ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ENERGEIA 81270


Για την εκτέλεση του έργου «Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising” (Ελληνικός τίτλος: Προώθηση της χρήσης χαμηλών γεωθερμικών πεδίων μέσω της ανάπτυξης οδηγών επιχειρησιακής εκμετάλλευσης και λύσεων πράσινης ενέργειας πάνω στην επιχειρηματικότητα)», και ακρωνύμιο ENERGEIA, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007- 2013» και Κ.Ε. 81270 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Διαμαντή, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 81270_28628_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_77ΡΩ46ΨΖΥ1-0ΒΙ.pdf


21-11-2014 (pollyh)