ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 81319


Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Από τους νεολιθικούς αγρότες στις πρώτες αστικές κοινωνίες: η προέλευση των ανακτορικών πολιτισμών του Αιγαίου από γενετική άποψη» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II», με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 81319_28642_πρόσκληση_6ΜΔΤ46ΨΖΥ1-ΥΘΙ.pdf


21-11-2014 (pollyh)