ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 81322


Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «Αθλητικός τουρισμός: Ξενοδοχειακός αθλητικός τουρισμός, θεραπευτική αναψυχή και ιαματικός τουρισμός, οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, παιδικός τουρισμός - κατασκηνώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και περιβάλλον» στον Αξονα Προτεραιότητας '07 - Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8

Περιφέρειες Σύγκλισης" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", με Υπεύθυνο τον κ. Κώστα Γεώργιο, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ., που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 81322_28625_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΩΦ4446ΨΖΥ1-Ι7Ω.pdf


21-11-2014 (pollyh)