ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 81323


Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Γονιδιωματικός χάρτης αναφοράς της Ελλάδας. Μελέτη της δομής και ιστορίας των Ελληνικών υποπληθυσμών και της Ελληνικής διασποράς» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ) κωδικός έργου 81323, με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Περιστέρα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δ.Π.Θ., αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 81323_ARISTEIA-prosklhsh_Ψ4ΑΗ46ΨΖΥ1-ΗΩΜ.pdf


21-11-2014 (pollyh)