ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΕ 81648, Α.Π. 32831/2015)


Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Γραφεία Διασύνδεσης - Γέφυρα»(Κ.Ε.81648),.με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Ρήγα, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από τo αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.,καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως μίας (01) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 7Ε7Γ46ΨΖΥ1-9ΑΤ.pdf


23-11-2015 (pollyh)