ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΕ 80228, Α.Π. 32814/2015)


Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ” (Κ.Ε. 80228) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Λάζαρο Ηλιάδη Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες, δωρεές και πάσης φύσεως εισφορές, αποφάσισε να απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης, για την παροχή έργου όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 645Α46ΨΖΥ1-Α39.pdf


23-11-2015 (pollyh)