(ΚΕ 81662 Α.Π. 2159/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Ίδρυση – Οργάνωση Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών του ΔΠΘ» (Κ.Ε. 81662), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κυρία Μαρία Σαμακουρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από το αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως μίας (1) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους, για την παροχή έργου
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 60Θ546ΨΖΥ1-ΠΟ9.pdf


28-01-2016 (pollyh)