Δεύτερο Πρακτικό για την ανάδειξη υποψηφίων εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ