Απόφαση ΚΕΕ αναφορικά με τη διεξαγωγή των Πρυτανικών εκλογών.


Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχοντας υπόψιν τη με αριθ. πρωτ/ ΔΠΘ/ΠΡ/40307/3133/17-4-2018 απόφαση του Πρυτανεύοντος του Δ.Π.Θ., με την οποία προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και τις διατάξεις της με αριθ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ Β΄3255) Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ορίζει τα ακόλουθα :

1. Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για τη χρονική περίοδο 2018-2022, θα διεξαχθεί την Τρίτη 22 Μαΐου 2018.

2. Ως ώρα έναρξης της διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 09.00΄π.μ. και ως ώρα λήξης αυτής η 17.00΄μ.μ.

3. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.

4. Η αναγνώριση των εκλογέων θα γίνεται με βάση το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η ταυτότητά τους, το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. AΠΟΦΑΣΗ-ΚΕΕ.docx


17-05-2018 (aorfan)