Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνενω του ΔΠΘΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. ΦΕΚ ΔΠΘ.pdf


03-09-2018 (aorfan)