MENU
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προγραμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του. Τα τέλη φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Δ.Π.Θ. συγκριτικά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και τα Π.Μ.Σ. από άποψη επιστημονικού αντικειμένου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.  
Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν πενήντα επτά (57) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι χωρίς τέλη φοίτησης, καλύπτοντας ποικίλα επιστημονικά πεδία που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής του.   
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  πέραν της εμβάθυνσης στη γνώση, της προώθησης της έρευνας και της εξειδίκευσης στα αντικείμενα των βασικών γνωστικών περιοχών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα και την προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων με τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων του αλλά επιδιώκουν και την εξωστρέφεια με την ίδρυση Διακρατικών Π.Μ.Σ., Διιδρυματικών Π.Μ.Σ., Διατμηματικών Π.Μ.Σ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ίδρυσε και λειτουργεί ένα (1) Διακρατικό Π.Μ.Σ., πέντε (5) Διιδρυματικά Π.Μ.Σ., τρία (3) Διατμηματικά Π.Μ.Σ. και σαράντα οκτώ (48) Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ., που οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Οι αντικειμενικοί στόχοι των Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων Π.Μ.Σ.
 • Η υποστήριξη της έρευνας, εμπειρικής και θεωρητικής.
 • Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικο¬νομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
 • Η συνεργασία με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Η στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων.
 • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
 • Η παροχή ουσιαστικών και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είτε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος, είτε έχουν ως κύρια πηγή χρηματοδότησης την καταβολή τελών φοίτησης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα των Π.Μ.Σ., αναζητά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα. Επίσης προωθεί την εφαρμογή συστήματος υποτροφιών με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια καθώς και με το κριτήριο της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 και της παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, στον δεύτερο κύκλο σπουδών και στον τρίτο κύκλο σπουδών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών των Σχολών του Δ.Π.Θ., καθώς και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών αυτών.
Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. με την αριθμ. 3/2/27.09.2018 απόφασή της (Β΄4733/23.10.2018) καθόρισε όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) των Σχολών του Δ.Π.Θ. και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών.
Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κλινική – Χειρουργική Ανατομία

Τμήμα Ιατρικής 1551

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της Κλινικής - Χειρουργικής Ανατομίας.

Σκοποί του προγράμματος είναι:

 • Η κατάρτιση – εξειδίκευση νέων ικανών και αποτελεσματικών επιστημόνων στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία. Η προσέγγιση από μεθοδολογική και ερευνητική οπτική της εφαρμογής της Ανατομίας του ανθρώπου στα κλινικά μοντέλα και τις χειρουργικές τεχνικές και η ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, καθώς και χειρουργικών τεχνικών πάνω σε πτωματικό υλικό και χειρουργικά μοντέλα.
 • Η σύγκριση των νέων χειρουργικών τεχνικών με τις παλαιότερες ήδη χρησιμοποιούμενες χειρουργικές τεχνικές, η οποία θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση και στον  εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος σε μεταπτυχιακό επίπεδο και της ιατρικής κλινικής πράξης. Επιπλέον θα έρθουν σε επαφή με τις ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές (MISS) που υπάρχουν ανά ανατομική περιοχή.
 • Η κάλυψη του κενού μεταξύ των προπτυχιακών σπουδών και της λήψης των χειρουργικών και κλινικών ειδικοτήτων, όπου η ενασχόληση των επιστημόνων πάνω σε πτωματικά και πειραματικά μοντέλα θεωρείται απαραίτητη.
 • Η ανάδειξη της λειτουργικής απεικόνισης της δομής των διαφόρων οργάνων και ιστών τόσο των φυσιολογικών, όσο και των παθολογικών οντοτήτων, που έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δομής και της μορφολογίας τους, όπως εμφανίζονται με διάφορες απεικονιστικές, μακροσκοπικές και μικροσκοπικές μεθόδους.
 • Η εκπαίδευση των νέων επιστημόνων ιατρών (χειρουργικών, παθολογικών και λοιπών ειδικοτήτων) πάνω στην ερευνητική μεθοδολογία, την καλλιέργεια και προαγωγή της εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας, ώστε να αποτελέσει προστάδιο της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας. Η συνεχόμενη χρήση των διαδικτυακών βιβλιοθηκών και των βάσεων δεδομένων που ουσιαστικά συμβάλλουν στην επιστημονική διαδικασία και στην αναζήτηση της γνώσης θα δώσει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει ότι η περαιτέρω επιστημονική του κατάρτιση, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το περιεχόμενο της κλινικής και χειρουργικής ανατομίας.
 • Η παροχή του γνωστικού υπόβαθρου στους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές, για την εξοικείωση με τα ανατομικά στοιχεία και τις ανατομικές δομές, που είναι δυσδιάκριτες κατά την ώρα του χειρουργείου και της κλινικής πράξης.
 • Η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στο σύστημα υγείας.


Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Κλινική – Χειρουργική Ανατομία».


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών, Νοσηλευτικής) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα, καθώς και η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή η υλοποίηση πρακτικής άσκησης στο τρίτο εξάμηνο. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται με μεθόδους δια ζώσης και εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω σύγχρονων συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και περιλαμβάνει διαλέξεις, εισηγήσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, κλινική άσκηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μέθοδο εκπαίδευσης η οποία κατά την κρίση των διδασκόντων θα συμβάλλει στην αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η ελληνική.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Βασικές αρχές – Εισαγωγή στην Κλινική – Χειρουργική Ανατομία
2. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία του Θώρακα
3. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία του Άνω άκρου
4. Κλινική – Χειρουργική της Κεφαλής και του Τραχήλου

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
5. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία της Ράχης
6. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία της Κοιλίας
7. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία της Πυέλου
8. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία του Κάτω άκρου

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) ή Πρακτική άσκηση.
Οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται στο τέλος του Α΄ και Β΄ εξαμήνου. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι πρωτότυπη, θεωρητική, εργαστηριακή, υπολογιστική ή βιβλιογραφική μελέτη, ενώ η υποστήριξή της γίνεται ενώπιον εξεταστικής επιτροπής μετά το πέρας του Γ΄ εξαμήνου και τα αποτελέσματά της παρουσιάζονται σε ειδικό σύγγραμμα.


Επιπλέον Πληροφορίες

Εργαστήριο Ανατομίας
Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ.
7ο κτίριο Προκλινικών Εργαστηρίων
Πανεπιστημιούπολη, Αλεξανδρούπολης

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  3
 • Αριθμός Εισακτέων
  30
 • Δίδακτρα
  3000 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2551030539
 • Ιστοσελίδα
  http://anatomy-med.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
Επόμενο Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές