MENU
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

PostGraduate Studies

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του. Τα τέλη φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Δ.Π.Θ. συγκριτικά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και τα Π.Μ.Σ. από άποψη επιστημονικού αντικειμένου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.  
Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν εξήντα δύο (62) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι χωρίς τέλη φοίτησης, καλύπτοντας ποικίλα επιστημονικά πεδία που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής του.   
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  πέραν της εμβάθυνσης στη γνώση, της προώθησης της έρευνας και της εξειδίκευσης στα αντικείμενα των βασικών γνωστικών περιοχών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα και την προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων με τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων του αλλά επιδιώκουν και την εξωστρέφεια με την ίδρυση Διακρατικών Π.Μ.Σ., Διιδρυματικών Π.Μ.Σ., Διατμηματικών Π.Μ.Σ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ίδρυσε και λειτουργεί ένα (1) Διακρατικό Π.Μ.Σ., έξι (6) Διιδρυματικά Π.Μ.Σ., τρία (3) Διατμηματικά Π.Μ.Σ. και πενήντα πέντε (55) Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ., που οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Οι αντικειμενικοί στόχοι των Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων Π.Μ.Σ.
 • Η υποστήριξη της έρευνας, εμπειρικής και θεωρητικής.
 • Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικο¬νομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
 • Η συνεργασία με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Η στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων.
 • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
 • Η παροχή ουσιαστικών και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είτε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος, είτε έχουν ως κύρια πηγή χρηματοδότησης την καταβολή τελών φοίτησης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα των Π.Μ.Σ., αναζητά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα. Επίσης προωθεί την εφαρμογή συστήματος υποτροφιών με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια καθώς και με το κριτήριο της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 και της παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, στον δεύτερο κύκλο σπουδών και στον τρίτο κύκλο σπουδών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών των Σχολών του Δ.Π.Θ., καθώς και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών αυτών.
Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. με την αριθμ. 3/2/27.09.2018 απόφασή της (Β΄4733/23.10.2018) καθόρισε όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) των Σχολών του Δ.Π.Θ. και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών.
Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου, Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του Δικαίου και των Θεσμών»

Τμήμα Νομικής 1819

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου, Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του Δικαίου και των Θεσμών» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ. και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας, στην εμβάθυνση και στην υψηλού επιπέδου  εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του Αστικού Δικαίου, του Αστικού Δικονομικού Δικαίου και της Ιστορίας του Δικαίου και των Θεσμών, χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης. Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η ανάδειξη εξειδικευμένων επιστημόνων στις ανωτέρω επιστημονικές εξειδικεύσεις, η υποστήριξη και η κατάρτισή τους σε βάθος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 


Απονέμει

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου, Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του Δικαίου και των Θεσμών» με τις ακόλουθες επιστημονικές ειδικεύσεις:

α) Αστικό Δίκαιο

β) Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

γ) Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών.


Υποψήφιοι Εισαγωγής

 1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Νομικής των Νομικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως προς την ισοτιμία και την αντιστοιχία προκειμένου για τίτλους πρώτου κύκλου, και ως προς την ισοτιμία προκειμένου για τίτλους των λοιπών επιπέδων σπουδών. Για την υποβολή της αίτησης επιλογής για το Π.Μ.Σ. αρκεί να κατατεθεί βεβαίωση υποβολής της σχετικής αίτησης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ενώ για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθεί και η πράξη. 
 2. Ειδικά στην ειδίκευση της Ιστορίας του Δικαίου και των Θεσμών γίνονται δεκτοί/ές και κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών, Ιστορίας,  Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Κοινωνιολογίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και συναφών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας/μία κατ' έτος, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

 1. Το Π.Μ.Σ. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου, Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του Δικαίου και των Θεσμών» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει την πρώτη εβδομάδα εκάστου εξαμήνου. Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται με τη λήξη του Γ’ εξαμήνου σπουδών, εφόσον έχουν περατωθεί όλες οι υποχρεώσεις φοίτησης στο Π.Μ.Σ. 
 2. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90 ECTS και απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα, καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο εξάμηνο. 
 3. Η γλώσσα της διδασκαλίας είναι η Ελληνική, ενώ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. 

 • Εξάμηνα
  3
 • Αριθμός Εισακτέων
  25
 • Δίδακτρα
  800 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2531039892,2531039898,2531039897, 2531039876
 • Ιστοσελίδα
  http://secr@law.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Επόμενο «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» (Greek Alphabetic Scripts, Writing Μaterials and their Contents)

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές