MENU
   Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

   PostGraduate Studies

   Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του. Τα τέλη φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Δ.Π.Θ. συγκριτικά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και τα Π.Μ.Σ. από άποψη επιστημονικού αντικειμένου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.  
   Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν εξήντα δύο (62) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι χωρίς τέλη φοίτησης, καλύπτοντας ποικίλα επιστημονικά πεδία που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής του.   
   Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  πέραν της εμβάθυνσης στη γνώση, της προώθησης της έρευνας και της εξειδίκευσης στα αντικείμενα των βασικών γνωστικών περιοχών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα και την προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων με τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων του αλλά επιδιώκουν και την εξωστρέφεια με την ίδρυση Διακρατικών Π.Μ.Σ., Διιδρυματικών Π.Μ.Σ., Διατμηματικών Π.Μ.Σ.
   Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ίδρυσε και λειτουργεί ένα (1) Διακρατικό Π.Μ.Σ., έξι (6) Διιδρυματικά Π.Μ.Σ., τρία (3) Διατμηματικά Π.Μ.Σ. και πενήντα πέντε (55) Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ., που οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
   Οι αντικειμενικοί στόχοι των Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

   • Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων Π.Μ.Σ.
   • Η υποστήριξη της έρευνας, εμπειρικής και θεωρητικής.
   • Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικο¬νομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
   • Η συνεργασία με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.
   • Η στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων.
   • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
   • Η παροχή ουσιαστικών και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

   Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είτε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος, είτε έχουν ως κύρια πηγή χρηματοδότησης την καταβολή τελών φοίτησης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα των Π.Μ.Σ., αναζητά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα. Επίσης προωθεί την εφαρμογή συστήματος υποτροφιών με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια καθώς και με το κριτήριο της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 και της παρ. 7 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, στον δεύτερο κύκλο σπουδών και στον τρίτο κύκλο σπουδών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών των Σχολών του Δ.Π.Θ., καθώς και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών αυτών.
   Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. με την αριθμ. 3/2/27.09.2018 απόφασή της (Β΄4733/23.10.2018) καθόρισε όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία της εξαμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) των Σχολών του Δ.Π.Θ. και την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών.
   Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

   Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Βιοηθική

   Τμήμα Ιατρικής 13490

   Αντικείμενο - Σκοπός

   Σκοπός του  Προγράμματος είναι  η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας  στα παραπάνω πεδία. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί: 

   1. Στην παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης για τις διαστάσεις των επί μέρους προβληματικών που συνδέονται με την άσκηση του  ιατρικού  λειτουργήματος,  τη βιοϊατρική έρευνα και τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές, με στόχο  την παραγωγή  ακαδημαϊκού έργου σ’ αυτούς  τους  τομείς.
   2. Στην εξειδίκευση ιατρών, βιολόγων, βιοτεχνολόγων, νομικών, θεολόγων,  κοινωνιολόγων,  πολιτικών  επιστημόνων και  γενικά  επιστημόνων με  σχετικές προς  το αντικείμενο δεξιότητες και εμπειρίες, για να μπορούν να προσφέρουν  υψηλής ποιότητας επαγγελματικό, ερευνητικό  και  εν γένει  επιστημονικό έργο,  καθώς  και  να αποτελέσουν στελέχη σε οργανισμούς  που σχετίζονται με τα πεδία του Π.Μ.Σ.
   3. Στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού  επιπέδου.    


   Απονέμει

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Βιοηθική».


   Υποψήφιοι Εισαγωγής

   1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και Θεολογίας Πανεπιστημίων  της  ημεδαπής  και αναγνωρισμένων ομοταγών  ιδρυμάτων  της αλλοδαπής (ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ).
   2. Επίσης δύνανται να εγγραφούν:  
   • Πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων  ομοταγών πανεπιστημιακών  ιδρυμάτων της αλλοδαπής
   • Πτυχιούχοι θετικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)  και πτυχιούχοι τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής εφόσον το  αντικείμενο των  προπτυχιακών  σπουδών των αποφοίτων θετικών και τεχνολογικών επιστημών παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.


   Πρόγραμμα Μαθημάτων

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Θέματα Βιοηθικής και νομικοί προβληματισμοί
   • Αναπαραγωγική αυτονομία και ηθική ευθύνη
   • Βιοηθική και δικαίωμα της προσωπικότητας
   • Ηθικά διλήμματα στην Ιατρική πράξη
   • Ηθικοδεοντολογικές  και Θεολογικές προσεγγίσεις
   • Ηθική φιλοσοφία και νέα Ιατρική

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βιοηθική και Ιατρική Διαμεσολάβηση
   • Βιολογικά επιτεύγματα και Βιοηθική
   • Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική
   • Συγγραφή διπλωματικής εργασίας


    


   Επιπλέον Πληροφορίες

   Η κύρια γλώσσα της διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική, ενώ δύναται μέρος των διαλέξεων να γίνεται από αλλοδαπούς ομιλητές στην αγγλική.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) ανέρχονται σε 60 (30 ανά εξάμηνο). Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η επιτυχής εξέτασης στα προβλεπόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας. Τα μαθήματα τελούνυται  υπό μορφή ειδικών διαλέξεων.

   • Εξάμηνα
    2
   • Αριθμός Εισακτέων
    150
   • Δίδακτρα
    2000 €
   • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
    2551030548/30013
   • Ιστοσελίδα
    https://med.duth.gr/
   Print
   Previous Article Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα
   Next Article Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία

   Επιλέξτε Τμήμα

   Επιπλέον επιλογές