MENU
   Προκήρυξη για την πρόσκληση εντεταλμένων διδασκόντων (άρθρο 173 του N. 4957/2022) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

   Προκήρυξη για την πρόσκληση εντεταλμένων διδασκόντων (άρθρο 173 του N. 4957/2022) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

   Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην υπ' αριθ. 48/07.11.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, κατόπιν της υπ' αριθ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 7/78/03-11-2022 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4957/2022, για το παρακάτω διδακτικό έργο:

   ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
     2. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
     3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
      

   Ο/η επιλεγείς/γείσα, επιστήμονας ο οποίος/α είναι κατ' ελάχιστον κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής ή πλήρους απασχόλησης, για ένα εξάμηνο, με δυνατότητα ανανέωσης κατ' ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών.
   Η αμοιβή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

   Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
   1. Αίτηση υποψηφιότητας.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα των εργασιών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
   3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
   4. Επιστημονικές εργασίες.
   5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

   Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α', της παρ.2 του αρ. 1 του ν.4250/20Ι4 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2Ο14) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
   Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
   Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

   Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. έως και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.
   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν τόσο σε ηλεκτρονική μορφή (secr@sp.duth.gr) όσο και σε έντυπη στην εξής διεύθυνση :
   ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
   ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 1
   ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69132


   Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία από τις ακόλουθες ιδιότητες:
   α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
   β) Μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
   γ) Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α' 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών.
   δ) Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.
   ε) Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. I του άρθρου 14 του v. 4270/2014.
   στ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.


   Η Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
   Καθηγήτρια Μαρία Πεμπετζόγλου

    

    

   Έγγραφα

   Εκτύπωση
   Αναζήτηση
   Αρχείο