Η Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:


Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Ελληνικής Φιλολογίας
Ιστορίας και Εθνολογίας