Επικοινωνία

Χάρτης


View Larger Map

Επικοινωνία


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
69100 Κομοτηνή


Γενικές Πληροφορίες: 25310 39000
Πληροφορίες γαι νέους φοιτητές: 25410 79900
Δημόσιες Σχέσεις: 25310 39104