MENU
   Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης στέγασης των Υποψηφίων Διδακτόρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

   Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης στέγασης των Υποψηφίων Διδακτόρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

   Ανακοινώνεται ότι οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ, που ενδιαφέρονται για στέγαση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2024-2025), οφείλουν  να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά  στην εφαρμογή estia.duth.gr.

   Οι αιτήσεις για την παροχή στέγασης των υποψηφίων διδακτόρων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) μεγέθους έως 2ΜΒ.

   Η  είσοδος  των Υποψηφίων Διδακτόρων στην εφαρμογή γίνεται με τα στοιχεία του Ιδρυματικού τους λογαριασμού (usernamepassword), τον οποίο  χρησιμοποιούν σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

               Μετά την υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες/ούσες λαμβάνουν  μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβολής στο e-mail που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησης.

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

   Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ξάνθης του Δ.Π.Θ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες (ΦΕΚ Β’ 165/15-01-2024), ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ., θα είναι από 12-06-2024 έως και 15-07-2024.

    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

   Τα κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για στέγαση περιγράφονται στο άρθρο 7 του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ξάνθης του Δ.Π.Θ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες(ΦΕΚ Β’ 165/15-01-2024).

    

   Υπενθυμίζουμε ότι η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον/στην αιτούντα/ούσα και καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από το αρμόδιο τμήμα. Για τον λόγο αυτό, πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις χρήσιμες οδηγίες που συντάχθηκαν με στόχο τη διευκόλυνσή σας για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης. Εάν έχετε αμφιβολίες, παρακαλούμε  να επικοινωνείτε με το Αρμόδιο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Ξάνθης, όπως παρακάτωQ

   Email επικοινωνίας

   Τηλ. επικοινωνίας

   ekravvar@admin.duth.gr 

   2541079028

    

   Τα αποτελέσματα των αιτήσεων στέγασης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://duth.gr/ (ανακοινώσεις) με τις σχετικές οδηγίες για την παραλαβή των δωματίων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

   Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για τη στέγαση των Υποψηφίων Διδακτόρων υποβάλλονται κάθε χρόνο Μάϊο-Ιούνιο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από όλους υποχρεωτικά (είτε διαμένουν  στις εστίες είτε όχι).

    

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

   Υποχρεωτική διαδικασία για την είσοδο στην εφαρμογή estia.duth.gr, εφόσον υπάρχει ήδη ιδρυματικός λογαριασμός, αποτελεί η υποβολή  αντίστοιχου αιτήματος από τον Υ.Δ. (για ενεργοποίηση της δυνατότητας εισόδου) μέσω της υπηρεσίας https://helpdesk.duth.gr/index.php?a=add&category=6

   (Πληροφορική > e-Γραμματεία (universis)).

    

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

   1. Υπεύθυνη δήλωση στέγασης στην οποία δηλώνουν:

   α) ότι έχουν λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών και τους αποδέχονται και

   β) την μόνιμη κατοικία του/της ιδίου/ας και της οικογένειάς του/της.

   2. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου.

   3. Βεβαίωση του/της επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/τριας για συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία και εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής τους και

   4. Απόφαση έγκρισης της υποψηφιότητάς του/της ως οικότροφου από τη Συνέλευση του Τμήματός τους.

   5. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του τελευταίου φορολογικού έτους α) των γονέων και β) του/της ιδίου/ας του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα με εμφανή τον ΑΦΜ και τη ΔΟΥ για τους από 25 ετών και κάτω. Εάν είναι άνω των 25 ετών το εκκαθαριστικό σημείωμα με εμφανή τον ΑΦΜ και τη ΔΟΥ του/της ιδίου/ας του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. (Εάν δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό από την εφορία μέχρι την υποβολή της αίτησης θα προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης Ε1). (Εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, το βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωση αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα και επίσης καταθέτει έγγραφο απόδοσης ΑΦΜ).

    6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή (τελευταίου εξαμήνου).

    7. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος, όπου φοιτά ο/η ενδιαφερόμενος/η, σχετικά με τον χρόνο πρώτης εγγραφής, τον ΑΕΜ και το διανυόμενο έτος σπουδών και ότι δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής φοίτησης. (Η διασταύρωση των στοιχείων θα γίνει από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων μέσω ονομαστικών καταστάσεων εγγραφέντων των Γραμματειών των Τμημάτων του ΔΠΘ).

   8. Όσοι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται λόγους υγείας, προσκομίζουν απόφαση από ΚΕΠΑ ή το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, όπου προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας και η οποία είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

   19. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει υποτροφία.

   10. Για τους από 25 ετών και κάτω αν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια όπου ανήκει ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας τα οποία σπουδάζουν, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αδελφού ή αδελφής ενεργού/ής φοιτητή/τριας του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.

    11. Για τους από 25 ετών και κάτω αν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια που ανήκει ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας τα οποία υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση η οποία θα το πιστοποιεί.

   12. Για τους από 25 ετών και κάτω για τις περιπτώσεις πολυτεκνίας προσκομίζεται πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων που να αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

   13. Για τους από 25 ετών και κάτω, όταν υπάρχει διάζευξη στην οικογένεια, προσκομίζεται αντίγραφο διαζευκτηρίου ή δικαστική απόφαση που να το πιστοποιεί. Το εκκαθαριστικό που καταθέτει ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας είναι του γονέα που έχει αποδεδειγμένα την επιμέλειά του (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαζευκτήριο-δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει τα οικονομικά στοιχεία –εκκαθαριστικό και έντυπο Ε1- και των δυο γονέων - . Αποδεκτή είναι και η διάσταση που έχει δηλωθεί στην εφορία. Στην περίπτωση που ο διαζευγμένος γονέας που έχει αναλάβει την επιμέλεια έχει παντρευτεί ξανά τότε η νέα οικογένεια του γονέως θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή).

   14. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους από 25 ετών και κάτω. Μόνο σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που ο επιζών γονέας παντρευτεί εκ νέου η νέα οικογένεια του γονέως θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή.

   15. Για τους από 25 ετών και κάτω όταν υπάρχει ανεργία στην οικογένεια, προσκομίζεται βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας γονέα από τον ΟΑΕΔ ή βεβαίωση ανεργίας γονέα από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

   16. Οποιοσδήποτε άλλος κοινωνικός λόγος για τους από 25 ετών και κάτω αρκεί να αποδεικνύεται με αντίστοιχα πιστοποιητικό δημόσιας αρχής (π.χ. τέκνο ανύπαντρης μητέρας, κ.τ.λ.).

    

    Η επιτροπή στέγασης έχει δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία κατά την εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες.

    * ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

   Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

   Print