MENU
   Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

   Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

   Ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων στέγασης για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ (αρ. απόφασης Συγκλήτου αρ. 14/99/7-12-2023, ΦΕΚ 7617/τ. Β΄/31-12-2023), ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. (duth.gr)

   Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Οφείλουν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στην εφαρμογή estia.duth.gr

   1. οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που φοιτούν στις τέσσερις (4) πόλεις του Δ.Π.Θ. και επιπλέον
   2. οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιοι/ες διδάκτορες που φοιτούν μόνο στην Κομοτηνή και ενδιαφέρονται για στέγαση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2024-2025).

    

   Η υποβολή γίνεται μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από 19 Μαρτίου έως και 19 Απριλίου 2024.

    

   Η  είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς των φοιτητών/τριών, τους οποίους χρησιμοποιούν για την είσοδό τους σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Προσοχή: Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να δηλώνεται το ιδρυματικό email του/της φοιτητή/τριας. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες/ούσες λαμβάνουν μήνυμα επιβεβαίωσης στο ιδρυματικό e-mail που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησης.

   Υπενθυμίζεται ότι η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον/στην αιτούντα/ούσα και καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία. Για τον λόγο αυτό, πριν την είσοδο στην εφαρμογή και την έναρξη συμπλήρωσης της αίτησης, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να διαβάσει προσεκτικά: α) τις χρήσιμες οδηγίες που συντάχθηκαν με στόχο τη διευκόλυνση για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης και β) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ (αρ. απόφασης Συγκλήτου αρ. 14/99/7-12-2023, ΦΕΚ 7617/τ.Β΄/31-12-2023), ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. (duth.gr).

   ΟΣΟΙ/ΟΣΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

    

   Για πληροφορίες, τα τηλέφωνα επικοινωνίας των αρμόδιων Τμημάτων Φοιτητικής Μέριμνας, παρατίθενται παρακάτω:

    

   Πόλη φοίτησης

   Email αποστολής

   Τηλ. επικοινωνίας

    

   Κομοτηνή

   tpsfm@kom.duth.gr

   2541079028

    

   Ξάνθη

   tath@xan.duth.gr 

   2541079028

    

   Αλεξανδρούπολη

   tath@alex.duth.gr

   2551030973, 30965

    

   Ορεστιάδα

   tath@ores.duth.gr

   2552041106

    

   H κάλυψη των στεγαστικών αναγκών θα γίνεται σταδιακά σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα.

    

   Τα αποτελέσματα των αιτήσεων στέγασης αναρτώνται με τον αρ. της αίτησης στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://duth.gr/  (ανακοινώσεις) και οι φοιτήτριες/φοιτητές ενημερώνονται αποκλειστικά από εκεί.

    

   Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για στέγαση υποβάλλονται κάθε χρόνο Μάρτιο - Απρίλιο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από όλους υποχρεωτικά τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (είτε διαμένουν  στις εστίες είτε όχι)

    

    

   Β.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

    

   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην εφαρμογή σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf, όχι φωτογραφίες) και πρέπει να είναι μεγέθους έως 2ΜΒ.

    

   α. Οι Προπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες υποβάλλουν:

   1. Υπεύθυνη δήλωση στέγασης στην ειδική εφαρμογή ότι:

   - Δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση οι ίδιοι/ες και τα ανήλικα αδέρφια τους,

   - η δηλωθείσα διεύθυνση είναι ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους, καθώς και ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων τους,

   - έχουν γνώση των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών,

   - δηλώνουν την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών,

   - έχουν λάβει γνώση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και τον αποδέχονται,

   - έχουν λάβει γνώση της Πολιτικής Προστασίας της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων.

    

   Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί είτε να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και μετά να σκαναριστεί σε pdf, είτε να αντιγραφεί το παραπάνω κείμενο και να συμπληρωθεί στο  gov.gr, ώστε να μπορεί να μεταφορτωθεί σε μορφή pdf.

    

   2. ΦΕΦΠ-Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας) α) των γονέων και β) του/της ιδίου/ας του/της φοιτητή/τριας. (Εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, το δηλώνει υπεύθυνα στην ψηφιακή εφαρμογή, όπως ανωτέρω στην περ. 1). Παρακάτω δίνονται οδηγίες υπολογισμού του εισοδήματος που θα καταχωρηθεί στην εφαρμογή:

   • Αθροίζονται τα ποσά (όσα υπάρχουν από τα παρακάτω) από το σημείο 1 του Πίνακα Δ: Ανάλυση Εισοδημάτων (ΦΕΦΠ 2022): ΣΥΝΟΛΟ (1) + Προστιθέμενη διαφορά δαπανών (2) + Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (3) + Επίδομα Ανεργίας (4) = Εισόδημα που θα καταχωρηθεί.

    (Υπάρχει υπόδειγμα στο estia.duth.gr, στο οποίο επισημαίνονται τα εισοδήματα που υπολογίζονται.)

    

   3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή (τελευταίου εξαμήνου)  ή από το gov.gr.

    

   4. Όσοι ενδιαφερόμενοι/ες επικαλούνται λόγους υγείας, προσκομίζουν απόφαση από ΚΕΠΑ ή το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, όπου προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας και η οποία είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

    

   5. Αν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια όπου ανήκει ο/η φοιτητής/τρια τα οποία σπουδάζουν, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αδελφού ή αδελφής ενεργού/ής φοιτητή/τριας του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.

    

   6. Αν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια που ανήκει ο/η φοιτητής/τρια τα οποία υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση η οποία θα το πιστοποιεί.

    

   7. Για τις περιπτώσεις πολυτεκνίας προσκομίζεται πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων που να αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

    

   8. Όταν υπάρχει διάζευξη στην οικογένεια, προσκομίζεται αντίγραφο διαζευκτηρίου ή δικαστική απόφαση που να το πιστοποιεί. Η ΦΕΦΠ-Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας) που καταθέτει ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να είναι του γονέα που έχει αποδεδειγμένα την επιμέλειά του/της.

    

   9. Όταν υπάρχει ανεργία στην οικογένεια, προσκομίζεται βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας γονέα από τον ΟΑΕΔ ή βεβαίωση ανεργίας γονέα από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

    

   10. Οποιοσδήποτε άλλος κοινωνικός λόγος αρκεί να αποδεικνύεται με αντίστοιχα πιστοποιητικό δημόσιας αρχής (π.χ. τέκνο ανύπαντρης μητέρας, κ.τ.λ.).

    

   β. Οι Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες και οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες υποβάλλουν:

    

   Τα ίδια δικαιολογητικά με τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, όπως προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Οι αιτήσεις αφορούν μόνο την πόλη της Κομοτηνής. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και θα ικανοποιηθούν μόνο εφόσον υπάρχει επάρκεια κλινών μετά την κάλυψη των αναγκών των προπτυχιακών φοιτητών/τριών και μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Στέγασης.

    

    

   γ. Οι υπόλοιπες κατηγορίες φοιτητών/τριών, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση στο άρθρο 10 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ (αρ. απόφασης Συγκλήτου αρ. 14/99/7-12-2023, ΦΕΚ 7617/τ.Β΄/31-12-2023), ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. (duth.gr)

    

   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επιτροπή στέγασης έχει δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία κατά την εξέταση των αιτήσεων κάθε κατηγορίας των φοιτητών/τριών, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες.

    

    

    

    

    

   Print