MENU
   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

   (ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

   Αγαπητέ/ή φοιτητή/τρια,

    Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για σίτιση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2024-2025 και παρακαλούμε θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας, ώστε να σιτίζονται όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες.

    Η υποβολή αίτησης είναι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/τριες βάσει υπουργικής απόφασης και είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίζει το Πανεπιστήμιό μας τα απαραίτητα ποσά που χρειάζονται για τη σίτιση από το Υπουργείο.

    Προκειμένου επομένως να συνεχιστεί η απρόσκοπτη σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου μας, χρειάζεται υποβολή των αιτήσεων σίτισης από όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, καθώς αν δεν υποβάλουν όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες αίτηση σίτισης υπάρχει κίνδυνος να διακοπεί η σίτιση.

    Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών:

   https://students.duth.gr

   Δείτε τον αναλυτικό οδηγό αίτησης σίτισης .

   Για τεχνικά και μόνο ζητήματα σχετικά με την αίτησή σας παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΔΠΘ μέσω της υπηρεσίας HelpDesk: "Υποβολή αιτήματος - Φοιτητικά - Φοιτητική Μέριμνα".

   Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στα αρμόδια Τμήματα Φοιτητικής Μέριμνας, όπως παρακάτω:

    

   Πόλη φοίτησης

   Email αποστολής

   Τηλ. επικοινωνίας

    

   Κομοτηνή

   tpsfm@kom.duth.gr

   2531039213

    

   Ξάνθη

   tath@xan.duth.gr 

   2541079153

    

   Αλεξανδρούπολη

   tath@alex.duth.gr

   2551030965-30973

    

   Ορεστιάδα

   tath@ores.duth.gr

   2552041106

    

   Παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στην υποβολή αίτησης.  (Εξαιρούνται όσοι υποβάλουν αίτηση για στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες Κομοτηνής και Κιμμερίων Ξάνθης)

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 11 Ιουνίου (έναρξη  μετά τις 14.00 μ.μ.) έως και 28 Ιουνίου 2024.

    

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά για παροχή δωρεάν σίτισης

   (Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. ΦΕΚ 1965/18 Ιουνίου 2012 τ. Β’.)

   Α.Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποβάλλουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή:

   1.  Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου προκειμένου για αλλοδαπούς μαζί με άδεια παραμονής.

   2.  Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του τελευταίου φορολογικού έτους  α) των γονέων και β) του/της ιδίου/ας του/της φοιτητή/τριας (Εάν υποβάλει φορολογική δήλωση).

   Παρακάτω δίνονται οδηγίες υπολογισμού του εισοδήματος που θα καταχωρηθεί στην εφαρμογή:

   Αθροίζονται τα ποσά (όσα υπάρχουν από τα παρακάτω) από το σημείο 1 του Πίνακα Δ: Ανάλυση Εισοδημάτων του εκκαθαριστικού 2023 (εισοδήματα του 2022): ΣΥΝΟΛΟ + Προστιθέμενη διαφορά δαπανών + Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά = Ποσό που θα καταχωρηθεί.

   3.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή (τελευταίου εξαμήνου).

   4.  Σε περίπτωση αναπηρίας (67% και άνω ) του ίδιου φοιτητή η μελών της οικογένειας του Πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.

   5.  Αν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια όπου ανήκει ο/η φοιτητής/τρια τα οποία σπουδάζουν, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αδελφού ή αδελφής ενεργού/ής φοιτητή/τριας του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.

   6.  Για τις περιπτώσεις πολυτεκνίας προσκομίζεται πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων που να αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

   7   Όταν υπάρχει διάζευξη στην οικογένεια, προσκομίζεται αντίγραφο διαζευκτηρίου ή δικαστική απόφαση που να το πιστοποιεί. Το εκκαθαριστικό που καταθέτει ο/η φοιτητής/τρια είναι του γονέα που έχει αποδεδειγμένα την επιμέλειά του. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαζευκτήριο-δικαστική απόφαση η  ιδιωτικό συμφωνητικό ο φοιτητής υποβάλλει τα οικονομικά στοιχεία –εκκαθαριστικό και έντυπο Ε1- και των δυο γονέων - . Αποδεκτή είναι και η διάσταση που έχει δηλωθεί στην εφορία. Στην περίπτωση που ο διαζευγμένος γονέας που έχει αναλάβει την επιμέλεια έχει παντρευτεί ξανά τότε η νέα οικογένεια του γονέως θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή.

   8.  Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Μόνο σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που ο επιζών γονέας παντρευτεί εκ νέου η νέα οικογένεια του γονέως θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή. 

   9.  Όταν υπάρχει ανεργία στην οικογένεια, προσκομίζεται βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

   10. Οποιοσδήποτε άλλος κοινωνικός λόγος αρκεί να αποδεικνύεται με αντίστοιχα πιστοποιητικό δημόσιας αρχής (π.χ. τέκνο ανύπαντρης μητέρας, κ.τ.λ.).

    

   Β.Οι υποψήφιοι διδάκτορες αποστέλλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στα παραπάνω email των Τμημάτων φοιτητικής μέριμνας των πόλεων που φοιτούν.

   Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

    

   Print