MENU
   ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δέσμευση άνθρακα από τις δενδροφυτείες των έργων αποκατάστασης περιβάλλοντος (Carbon sequestration from tree plantations of nature restoration projects).

   ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δέσμευση άνθρακα από τις δενδροφυτείες των έργων αποκατάστασης περιβάλλοντος (Carbon sequestration from tree plantations of nature restoration projects).

   Την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 οι εταίροι του ερευνητικού έργου COFORMIT (COntribution FORest MITigation), δηλαδή το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), η ΔΕΗ Α.Ε., η εταιρεία ena Ο.Ε., καθώς και ο υπεργολάβος του έργου, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα, θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: Δέσμευση άνθρακα από τις δενδροφυτεύσεις των έργων αποκατάστασης περιβάλλοντος (Carbon sequestration from tree plantations of nature restoration projects).

   Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου COFORMIT, με τίτλο «Συνεισφορά των Δενδροφυτεμένων εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής». Το αντικείμενο εντάσσεται στο θεματικό τομέα Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, της Παρέμβασης II της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

   Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», (ΕΠΑνΕΚ), (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-02521).

   Το Συνέδριο θα καλύψει τα θέματα της αποκατάστασης των υποβαθμισμένων εδαφών, και του προσδιορισμού των αποθεμάτων άνθρακα και των ροών άνθρακα στις αναδασώσεις. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου και θα συμμετέχουν με ομιλίες ερευνητές από χώρες της Ευρώπης για να παρουσιάσουν σχετικά αποτελέσματα. Η γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Αγγλική και η Ελληνική.

   Τα δάση και οι δενδροφυτείες (αναδασώσεις) διαδραματίζουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαντικό ρόλο στη μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι απορροφούν το CO2 από την ατμόσφαιρα με τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης και το δεσμεύουν στην παραγόμενη βιομάζα. Το ερευνητικό έργο τεκμηριώνει επιστημονικά τη συνεισφορά των δενδροφυτειών στις αποκατεστημένες εκτάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) στην προστασία του περιβάλλοντος και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

   Αναλυτικά κατά τη διάρκεια της ερευνητικής δραστηριότητας του έργου, για περίπου 4 έτη, υπολογίστηκαν τα αποθέματα άνθρακα που υπάρχουν στις πέντε δεξαμενές άνθρακα του οικοσυστήματος, δηλαδή στην υπέργεια βιομάζα, στην υπόγεια βιομάζα, στο νεκρό ξύλο, στον δασικό τάπητα και στο δασικό έδαφος (t/ha). Με βάση τους υπολογισμούς αυτούς, εκτιμάται η ποσότητα CO2 που απορρόφησαν οι δενδροφυτείες της ΔΕΗ από την εγκατάστασή τους μέχρι σήμερα.

   Ένας ακόμη στόχος του έργου είναι η διαρκής καταγραφή των μεταβολών δέσμευσης  άνθρακα από τις δενδροφυτείες. Έχει εγκατασταθεί στις αποκαταστημένες δενδροφυτείες του ΛΚΔΜ, στην περιοχή του ορυχείου Αμυνταίου (40.590ο Ν, 21.827ο Ε, Εικ.1), ένας πύργος eddy covariance, ύψους 17 m, ο οποίος καταγράφει ημερήσιες, εποχιακές και διαχρονικές μεταβολές της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

   Πραγματοποιείται δηλαδή μια διαρκής καταγραφή των ροών CO2 του οικοσυστήματος στη μονάδα του χρόνου.

   Εξετάστηκε επίσης ο ρόλος των δενδροφυτείων στην κατακράτηση των αιωρουμένων σωματιδίων PM10 και στην παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών, όπως προστασία της βιοποικιλότητας, προστασία της άγριας ζωής και παροχή δασικής αναψυχής.

   Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία πιλοτικού καινοτόμου πάρκου αναψυχής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, που δημιουργήθηκε στο όριο της αποκατάστασης των ορυχείων της ΔΕΗ με τους οικισμούς Καρυοχώρι και Άγιο Χριστόφορο, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική ιδέα που βραβεύτηκε από τη ΔΕΗ στον διαγωνισμό Ιδεών «Ανάπλαση και επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή Δυτικής Μακεδονίας».

    

   Στο Συνέδριο θα είναι ανοιχτό προς το κοινό, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων προς τους ομιλητές και θα λα λάβει χώρα συζήτηση σχετικά με τα θέματα του Συνεδρίου.

   Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και τα έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα

   http://comit.fmenr.duth.gr/

    

   Υπεύθυνη καθηγήτρια Καλλιόπη Ραδόγλου, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

    e-mail: kradoglo@fmenr.duth.gr, Τηλ. 2552041138, 6932820875

    

                                                                                                         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Documents to download

   Print