MENU
   Νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στέγασης στις εστίες της Κομοτηνής

   Νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στέγασης στις εστίες της Κομοτηνής

   Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες του ΔΠΘ που δεν διαμένουν ήδη στις εστίες και δεν πρόλαβαν να αιτηθούν στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 κατά την προηγούμενη προθεσμία, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στην εφαρμογή estia.duth.gr από 10-01-2024 έως και 14-01-2024. (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ).

    

   Οι αιτήσεις για την παροχή δωρεάν στέγασης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) μεγέθους έως 2ΜΒ.

               Η  είσοδος  στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς των φοιτητών/τριών, τους οποίους χρησιμοποιούν για την είσοδό τους σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

               Μετά την υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες/ούσες λαμβάνουν  μήνυμα επιβεβαίωσης στο e-mail που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησης.

               Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ.

   Υπενθυμίζουμε ότι η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον/στην αιτούντα/σα και καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από το αρμόδιο τμήμα. Για τον λόγο αυτό, πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις χρήσιμες οδηγίες που συντάχθηκαν με στόχο τη διευκόλυνσή σας για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης. Εάν έχετε αμφιβολίες, παρακαλούμε  να επικοινωνείτε με το Αρμόδιο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, όπως παρακάτω:

    

   Πόλη φοίτησης

   Email επικοινωνίας

   Τηλ. επικοινωνίας

   Κομοτηνή

   tpsfm@kom.duth.gr

   2541079028

   Τα αποτελέσματα των αιτήσεων στέγασης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://duth.gr/ (ανακοινώσεις) και οι φοιτήτριες/φοιτητές ενημερώνονται αποκλειστικά από εκεί.

    

   Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για στέγαση υποβάλλονται κάθε χρόνο Μάρτιο - Απρίλιο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από όλους υποχρεωτικά (είτε διαμένουν στις εστίες είτε όχι).

    

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

   ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

    

   1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς μαζί με άδεια παραμονής.
   2. Υπεύθυνη δήλωση στέγασης (υπάρχει υπόδειγμα Υ.Δ. στα χρήσιμα έγγραφα της εφαρμογής estia.duth.gr).
   3. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του τελευταίου φορολογικού έτους  α) των γονέων και β) του/της ιδίου/ας του/της φοιτητή/τριας(Εάν υποβάλει φορολογική δήλωση). (Εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, υποβάλει την παραπάνω αρ. 2 υπεύθυνη δήλωση). Παρακάτω δίνονται οδηγίες υπολογισμού του εισοδήματος που θα καταχωρηθεί στην εφαρμογή: Αθροίζονται τα ποσά (όσα υπάρχουν από τα παρακάτω) από το σημείο 1 του Πίνακα Δ: Ανάλυση Εισοδημάτων του εκκαθαριστικού 2022: ΣΥΝΟΛΟ + Προστιθέμενη διαφορά δαπανών + Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά = Ποσό που θα καταχωρηθεί. (Υπάρχει υπόδειγμα εκκαθαριστικού στο estia.duth.gr, στο οποίο επισημαίνονται τα εισοδήματα που υπολογίζονται.)
   4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή (τελευταίου εξαμήνου).
   5. Όσοι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται λόγους υγείας, προσκομίζουν απόφαση από ΚΕΠΑ ή το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, όπου προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας και η οποία είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
   6. Αν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια όπου ανήκει ο/η φοιτητής/τρια τα οποία σπουδάζουν, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αδελφού ή αδελφής ενεργού/ής φοιτητή/τριας του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.
   7. Αν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια που ανήκει ο/η φοιτητής/τρια τα οποία υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση η οποία θα το πιστοποιεί.
   8. Για τις περιπτώσεις πολυτεκνίας προσκομίζεται πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων που να αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
   9. Όταν υπάρχει διάζευξη στην οικογένεια, προσκομίζεται αντίγραφο διαζευκτηρίου ή δικαστική απόφαση που να το πιστοποιεί. Το εκκαθαριστικό που καταθέτει ο/η φοιτητής/τρια είναι του γονέα που έχει αποδεδειγμένα την επιμέλειά του. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαζευκτήριο-δικαστική απόφαση η  ιδιωτικό συμφωνητικό ο φοιτητής υποβάλλει τα οικονομικά στοιχεία –εκκαθαριστικό και έντυπο Ε1- και των δυο γονέων - . Αποδεκτή είναι και η διάσταση που έχει δηλωθεί στην εφορία. Στην περίπτωση που ο διαζευγμένος γονέας που έχει αναλάβει την επιμέλεια έχει παντρευτεί ξανά τότε η νέα οικογένεια του γονέως θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή.
   10. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Μόνο σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που ο επιζών γονέας παντρευτεί εκ νέου η νέα οικογένεια του γονέως θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή. 
   11. Όταν υπάρχει ανεργία στην οικογένεια, προσκομίζεται βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας γονέα από την ΔΥΠΑ ή βεβαίωση ανεργίας γονέα από την ΔΥΠΑ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
   12. Οποιοσδήποτε άλλος κοινωνικός λόγος αρκεί να αποδεικνύεται με αντίστοιχα πιστοποιητικό δημόσιας αρχής (π.χ. τέκνο ανύπαντρης μητέρας, κ.τ.λ.).

    

    

   * ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

    

   *ΟΣΟΙ/ΟΣΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

    

    

    

    

    

   Print