MENU
   Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη προέδρου και αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων

   Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη προέδρου και αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων

   Η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχοντας υπόψη: 

   Προκηρύσσει

   εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με διετή θητεία από 01-09-2022 έως 31-08-2024.

   Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  κατά την χρονική περίοδο από 10-20 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της ως άνω γ) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 
   Η ακριβής διεξαγωγή της ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας θα οριστεί από την Εφορευτική Επιτροπή ύστερα από επικοινωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σε συνέχεια υποβολής σχετικού αιτήματος.
   Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη από την οριζόμενη ημέρα 

   Υποψηφιότητες

   Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π.  πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δ.Π.Θ. που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, για θητεία δύο (2) ετών. 

   Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και μέλος Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

   Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

   Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα μέλη Δ.Ε.Π.  που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. (ήτοι από 1.09.2022 έως 31.08.2024)

   Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ιδίου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

   Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.

   Ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως άλλο αξίωμα μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση του Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

   Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής της  Σχολής  Επιστημών  Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης υποψηφιότητας στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ.

   Η αίτηση υποψηφιότητας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protocol-health@duth.gr  έως την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 14.00 και πρωτοκολλείται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της.    

   Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας

   1.    Αίτηση υποψηφιότητας 
   2.    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
   3.    Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας στο πρόσωπο του υποψηφίου

   Εκλογική διαδικασία

   Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη μέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.
   Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα ορίσει τον Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. 147084/Ζ/16-11-2021 ΚΥΑ (Β΄5364).
   Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
   Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων.

   Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)

   Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, είναι η Τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 
   Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.
   Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αντιπροέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθούν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν και να υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής.

   Εκλεκτορικό σώμα

   Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των Αναπληρωτών Καθηγητών, των Επίκουρων Καθηγητών μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων Λεκτόρων του οικείου Τμήματος. 
   Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

   ΄Ασκηση εκλογικού δικαιώματος

   Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι εγκρίνονται από τον Πρύτανη, καταρτίζονται, οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος.

                                                                    Η Κοσμήτορας


                                                  Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη
    

   Documents to download

   Print