MENU
   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   Ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

   Αποφασίζουμε

   Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. H θητεία των εσωτερικών μελών που θα εκλεγούν λήγει την 31η Αυγούστου 2026. 

   Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 8.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ. 
   Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, ήτοι την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 8.00π.μ. έως τις 16.00. 

   Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

   Oι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol-staff@duth.gr. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας και πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της ή φέρει ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou 

   Κάθε αίτημα υποψηφιότητας πρωτοκολλείται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει το αίτημά του/της. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από: 

   1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.
   2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του/της υποψηφίου/ υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας. Υποψήφιος/α που κατέχει αξίωμα που είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. δηλώνει ότι γνωρίζει ότι εκπίπτει αυτοδικαίως από αυτό σε περίπτωση εκλογής του. 
   3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, εφόσον το επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος μαζί με την υποψηφιότητά του. (προαιρετικό) 

   Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14.00.  
   Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως την 21η -10-2022. 

   Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ 

   Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία: Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αν, σωρευτικά, ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή και τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. 
   Κώλυμα εκλογιμότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. έχουν: 
   α) όσοι αποχωρούν από το Α.Ε.Ι. λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας, ήτοι νωρίτερα από την 31η .8.2026, 
   β) όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,
   γ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά μία (1) φορά μέλος του Σ.Δ. και μία (1) φορά στο αξίωμα Πρύτανη, 
   δ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη. 

   Η ιδιότητα εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα. Εάν υποβληθεί υποψηφιότητα από μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει ένα από τα ανωτέρω αξιώματα, σε περίπτωση εκλογής του ως μέλους του Σ.Δ. εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα που κατέχει. Το ασυμβίβαστο υφίσταται μόνο σε περιπτώσεις όπου η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας συμπίπτει χρονικά με τη θητεία των ως άνω αξιωμάτων.
   Μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα εκλογής στη θέση του μέλους Σ.Δ. έως δύο (2) φορές συνολικά στο ίδιο Α.Ε.Ι. 

   Γ. ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 

   Το εκλογικό δικαίωμα ασκεί το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως βαθμίδας συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022. 
   Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με ευθύνη της Δ/νσης Διοικητικού του Δ.Π.Θ. και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία των εκλεκτόρων: α) ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο, γ) ηλεκτρονική διεύθυνση, δ) Τμήμα που υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. και ε) Σχολή. 
   Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. και κάθε εκλογέας ελέγχει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον της Κ.Ε.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο. Η Κ.Ε.Ε. το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας επικυρώνει με απόφασή της τους εκλογικούς καταλόγους. 

   Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

   Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022, αποτελείται από πέντε (5) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά και έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. 
   Καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της Κ.Ε.Ε. στη βαθμίδα του Καθηγητή. Η Κ.Ε.Ε. συγκροτείται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψήφιους, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022 και στην υπό στοιχεία 99286/Ζ1/ 08/08/2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (Β 4211). 
   Τυχόν ενστάσεις επί της εκλογικής διαδικασίας υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Κ.Ε.Ε. 

   Ε. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

   Η ψηφοφορία είναι μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής ψήφου μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). 
   Όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους θα λάβουν ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για την άσκηση του εκλογικού 6 δικαιώματος. Ο εκλογέας, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μία ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε ένσταση του εκλογέα προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Ο εκλογέας μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή απόδειξη καταχώρισης ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο εκλογέας, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου. 
   Κάθε υποψήφιος/α δύναται να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας. 

   ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

   Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Δ.Π.Θ. και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

   Ο Πρύτανης

                                                                                                Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης
                                                                                                   Καθηγητής Χειρουργικής

    

   Documents to download

   Print