MENU
   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ - ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ - ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

   Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

   εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με ετήσια θητεία που άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει την 31η Αυγούστου 2024.

   Η διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία. Η εκλογική διαδικασία διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

   Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και για το χρονικό διάστημα από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

   Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 την ίδια ώρα με τον ίδιο τρόπο.

   Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

   Σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 41 του Ν. 4957/2022 και τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 10 και 11 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 123024/Ζ1/06.10.2022  (ΦΕΚ 5220/Β΄/07.10.2022):

   Εκλόγιμες θέσεις-Σταυροί προτίμησης

   Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας, κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν (1) υποψήφιο.

   Ως εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και ως αναπληρωτής του ο αμέσως επόμενος σε σειρά προτίμησης υποψήφιος. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν, με την ευθύνη του Ο.Δ.Ε.

    

   Υποψηφιότητες

   Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, δεν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε αναστολή καθηκόντων κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών και δεν συνταξιοδοτούνται κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.

   Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τον Κοσμήτορα της Σχολής, με αίτηση υπογεγραμμένη, από την Τρίτη 02 Μαΐου 2023 έως και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023  και ώρα Ελλάδος 23:59, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στην διεύθυνση secr@edu.duth.gr με θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ.

   Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του, με γραπτή δήλωσή του,  η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secr@edu.duth.gr και  διαβιβάζεται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το αργότερο έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως και το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 και ώρα Ελλάδος 23:59

   Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) να ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για τον χώρο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, στο άρθρο 11 της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ 5220/Β΄/07.10.2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, εφόσον το ζητήσουν.

   Εκλεκτορικό Σώμα

   Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, απαρτίζεται από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας ειδικού διδακτικού προσωπικού, που υπηρετούν στη Σχολή κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων στην Κοσμητεία.

   Από το εκλεκτορικό σώμα εξαιρείται τυχόν προσωπικό που τελεί σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών.

   Εκλογικοί Κατάλογοι

   Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια της Διεύθυνσης Διοικητικού του Δ.Π.Θ. και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Τμήμα ή Μονοτμηματική Σχολή που υπηρετεί ο εκλογέας.

   Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο. Το Ο.Δ.Ε. με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα.

   Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)

   Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.). Ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ορίζεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη από την οικεία κατηγορία προσωπικού και έχει την ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων της κατηγορίας στην οποία υπάγεται. Με επιμέλεια του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής μεταξύ του συνόλου των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού που υπηρετεί στη Σχολή, εξαιρουμένων των μελών που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023. Εάν ο αριθμός των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορία προσωπικού είναι μικρότερος από τον αριθμό έξι (6) και δεν επαρκεί για την ανάδειξη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με ηλεκτρονική κλήρωση αναδεικνύεται ένα (1) μέλος ανά κατηγορία προσωπικού, το οποίο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Ο.Δ.Ε.

   Η συμμετοχή στην Εφορευτική Επιτροπή αποτελεί μέρος των διοικητικών καθηκόντων του προσωπικού.

   Αρμοδιότητες Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)

   Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων των προηγούμενων περιπτώσεων με επιμέλεια του Ο.Δ.Ε. τηρείται ειδικό πρωτόκολλο από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας και παραίτησης από αυτήν.

   Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων, το Ο.Δ.Ε. ελέγχει τις υποψηφιότητες, προκειμένου να διαπιστώσει αν συντρέχουν στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας και δεν υφίστανται κωλύματα εκλογιμότητας.

   Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Ο.Δ.Ε. ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συντάσσει ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) που περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους της οικείας κατηγορίας προσωπικού.

   Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογής.

   Το Ο.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής και χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

   Ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας - Διαχειριστής

   Με βάση το άρθρο 10 της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ 5220/Β΄/07.10.2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ότι:

   Με απόφασή του το οικείο κατά περίπτωση Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα από τα μέλη του, ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας. Εάν το Ο.Δ.Ε. είναι μονοπρόσωπο, το εν λόγω πρόσωπο ασκεί καθήκοντα Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr.

   Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης ο Διαχειριστής καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει σε συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε. το ακριβές χρονικό διάστημα για την προαναφερθείσα ημερομηνία, κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το Ο.Δ.Ε. δύναται να υποστηρίζεται από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Α.Ε.Ι. για θέματα προσωπικού και ψηφιακής διακυβέρνησης σχετικά με την υποβολή των στοιχείων στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

   Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. δημιουργεί μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά, πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από τυχόν διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.

   Μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», αποστέλλεται από τον Διαχειριστή σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα ή εάν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως συμπεριληφθεί στο εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων μέσω του Διαχειριστή της ψηφοφορίας.

   Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε.. Ο ψηφοφόρος μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο ψηφοφόρος, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου.

   Πέρας εκλογικής διαδικασίας – Πρακτικό εκλογής – Αποτελέσματα

   Όσον αφορά την ολοκλήρωση της  διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, τη σύνταξη των πρακτικών καταμέτρησης και εκλογής και τα αποτελέσματα, το αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) προβαίνει σε ενέργειες για την εφαρμογή των όσων αναφέρονται στο άρθρο 11 της υπ’ αρ. 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ 5220/Β΄/07.10.2022) ΚΥΑ.

   Το πρακτικό εκλογής με συνημμένα σε αυτό τα αποτελέσματα μέσω ΖΕΥΣ, υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. προς τον Κοσμήτορα της Σχολής για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

   Δημοσιότητα

   Η παρούσα Προκήρυξη αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα της Σχολής, στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. και στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

                 

       

   Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής

    

                                                                    Καθηγητής Θεόδωρος Κεβρεκίδης

   Print