MENU
   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου –με τον αναπληρωτή του- των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου –με τον αναπληρωτή του- των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

   Ο Πρόεδρος

   του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

   της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

   του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

    

   Προκηρύσσει:

    

   Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με ετήσια θητεία, από 01.09.2023 έως 31.08.2024.

   Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023, και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη δηλαδή την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (ΦΕΚ 5220/Β'/07.10.2022).

   Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας A.E. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. A.E.).

   Η εκλογή του εκπροσώπου του ΕΔΙΠ και του αναπληρωτή του πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων των μελών του ΕΔΙΠ.

   Αναπληρωτής εκπρόσωπος εκλέγεται ο αμέσως επόμενος σε σειρά προτίμησης υποψήφιος. Εάν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

    

                  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

   Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν. 4957/2022 και δε συνταξιοδοτούνται κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

   Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, με αίτηση υπογεγραμμένη, αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό λογαριασμό στη διεύθυνση secr@he.duth.gr με θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, από την Τρίτη 02 Μαΐου 2023 έως και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα Ελλάδος 23:59΄.

    

   Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του με γραπτή δήλωσή του, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@he.duth.gr το αργότερο έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως και το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 και ώρα Ελλάδος 23:59΄.

    

   Κάθε υποψήφιος μπορεί, με γραπτή δήλωσή του που απευθύνεται προς το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.). να ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για τον χώρο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας δύναται να αναρτάται σύντομο βιογραφικό σημείωμα από τον κάθε υποψήφιο, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί.

    

           ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

   Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη εκπροσώπου –με τον αναπληρωτή του- των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας στη Συνέλευση του Τμήματος, αποτελείται από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας ΕΔΙΠ που υπηρετούν στο Τμήμα κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Από το εκλεκτορικό σώμα εξαιρείται τυχόν μέλος ΕΔΙΠ που τελεί σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών.

   Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το Τμήμα όπου υπηρετεί ο κάθε εκλογέας.

   Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε., προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο. Το Ο.Δ.Ε. με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα.

    

            ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.).

   Ως Ο.Δ.Ε. ορίζεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος, εξαιρουμένων των μελών που έχουν βάλει υποψηφιότητα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023.  Εάν ο αριθμός των υπηρετούντων μελών στην οικεία κατηγορία προσωπικού είναι μικρότερος από έξι (6) και δεν επαρκεί για την ανάδειξη τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, με ηλεκτρονική κλήρωση αναδεικνύεται ένα (1) μέλος από την οικεία κατηγορία, το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα Ο.Δ.Ε.

   Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της με αριθ. 123024/Ζ1/7-10-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5220 τ. Β’), το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) με απόφασή του ορίζει ένα από τα μέλη του ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας, ο οποίος προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr. Εάν το Ο.Δ.Ε. είναι μονοπρόσωπο, το εν λόγω πρόσωπο ασκεί καθήκοντα Διαχειριστή.

   Η συμμετοχή στην εφορευτική επιτροπή αποτελεί μέρος των διοικητικών καθηκόντων του προσωπικού.

    

     ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

   Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας, κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν (1) υποψήφιο.

   Ως εκπρόσωπος των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας στη Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία από 01.09.2023, εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και ως αναπληρωτής του ο αμέσως επόμενος σε σειρά προτίμησης υποψήφιος. Αν υπάρξει ισοψηφία θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

   Όσον αφορά την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, τη σύνταξη πρακτικού εκλογής και τα αποτελέσματα, το Ο.Δ.Ε. εφαρμόζει πέραν των άλλων διατάξεων, όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ 123024/Ζ1/7-10-2022 (ΦΕΚ 5220-7-10- 2022, τ. Β’) Κ.Υ.Α.

   Το πρακτικό εκλογής υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ.

    

         ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

   Η παρούσα Προκήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στην οικεία ιστοσελίδα του Τμήματος, στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. και στον ιστότοπο «Διαύγεια».

    

    

        Ο Πρόεδρος του Τμήματος

                                                                Γεώργιος  Χρ. Τσιγάρας

              Καθηγητής

   Documents to download

   Print