MENU
   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έπειτα από παραίτηση μελών

   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έπειτα από παραίτηση μελών

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

   ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   Προσκαλεί

   Τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους μέλη ΔΕΠ και φοιτητές που επιθυμούν να οριστούν μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, να υποβάλουν έως την 3η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα).
   2. Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει το έργο και γενικότερα η συνεισφορά του/ης υποψήφιου/ας στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.

   Οι υποψηφιότητες αφορούν την πλήρωση μίας θέσης μέλους ΔΕΠ και μίας θέσης φοιτητή/τριας με θητεία έως την 29η Απριλίου του 2023 και υποβάλλονται στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου του Ιδρύματος, και ακολούθως διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων στην Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης, που ορίστηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/31637/1254/12-2-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. Ειδικότερα η υποβολή των αιτήσεων έχει, ως εξής: (α) αυτοπροσώπως, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου, Πρυτανεία Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, β) ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@duth.gr. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θα πρέπει να φέρει οπωσδήποτε την υπογραφή των υποψηφίων.

   Η συγκρότηση, η λειτουργία και το έργο της επιτροπής καθορίζεται από τον νόμο και ειδικότερα από το άρθρο 33 του ν.4589/2019 ως εξής:

   1. Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται και συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. άμισθη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.
   2. Η Ε.Ι.Φ. είναι εννεαμελής και αποτελείται από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν (1) διοικητικό υπάλληλο και έναν (1) φοιτητή. Τα μέλη της έχουν τριετή θητεία και ορίζονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύει ο Πρύτανης. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτεί η Σύγκλητος, η οποία συντάσσει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των μελών λαμβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα την συνεισφορά των υποψηφίων στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.
   3. Η Ε.Ι.Φ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

   α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο,

   β) εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού,

   γ) παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα,

   δ) παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά,

   ε) προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου,

   στ) προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της,

   ζ) παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση. Με τον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης από την Επιτροπή.»

   Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

   Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε από τη Σύγκλητο με την αρ. 14/25/6-2-2020 (αρ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/31637/1254/12-02-2020) απόφαση και θα συντάξει πίνακα κατάταξης, τον οποίο θα υποβάλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο.

    

   Σημειώνεται ότι η πρόσκληση θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους ενδιαφερόμενους δια των ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών μονάδων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Θα αναρτηθεί με τη μέριμνα της Δ/νσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ. Επιπροσθέτως, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων με τη μέριμνα των Γραμματέων των αντίστοιχων μονάδων.

    

         Παρακαλούμε, για οποιαδήποτε πληροφορία, να απευθύνεστε στην κα Ευαγγελινή Δαρδαγάνη στο τηλέφωνο 2531039008 (εσωτερικό 74008) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  edardaga@admin.duth.gr.

    Ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ.

    

   Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης

   Καθηγητής Χειρουργικής

   Documents to download

   Print