MENU
   Σίτιση Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021(από Β' έτος έως πτυχίο)

   Σίτιση Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021(από Β' έτος έως πτυχίο)

   Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 έως και Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

   Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για σίτιση προπτυχιακών φοιτητών/τριών από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα είναι από Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 έως και Παρασκευή 3 Απριλίου 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ5/68535/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1965/18-6-2012 τ. Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.», το οποίο επισυνάπτεται παρακάτω στα διαθέσιμα έγγραφα. 

   Κατόπιν τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ή το νόμιμα εξουσιοδοτούμενο από αυτούς πρόσωπο, να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παρακάτω:

   1. Έντυπη Αίτηση που αφορά τη σίτιση (μπορεί να χορηγηθεί και από τα σημεία κατάθεσης των δικαιολογητικών)
   2. Δύο φωτογραφίες του/της φοιτητή/τριας.
   3. Βεβαίωση του Ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα για σίτιση.
   4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
   5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
   6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας των γονέων (π.χ. ΔΕΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ), από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας.
   7. Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων (χορηγείται επίσης από το σημείο κατάθεσης των δικαιολογητικών).
   8. Βεβαίωση του Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής στην περίπτωση που εμπίπτει στην περιγραφόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία (γ) της παραγράφου 9 του επισυναπτόμενου ΦΕΚ.
   9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (α) έως (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος ΦΕΚ. Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/τρια φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους (2018).
   10. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, εάν εμπίπτει στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος ΦΕΚ κατηγορία.
   11. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75). Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκομίζεται εάν ο/η φοιτητής/τρια εμπίπτει στην κατηγορία (α) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του επισυναπτόμενου ΦΕΚ.
   12. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄ 120). Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο/η φοιτητής/τρια εμπίπτει στην κατηγορία (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1.
   13. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο/η φοιτητής/τρια εμπίπτει στην κατηγορία (στ) και (ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του συνημμένου ΦΕΚ. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.
   14. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του/της φοιτητή/τριας, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (δ), (ε) και (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του συνημμένου ΦΕΚ.
   15. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο/η φοιτητής/τρια εμπίπτει στην κατηγορία (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της συνημμένης Υπουργικής Απόφασης.

    

   * Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.
   * Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές 

   Σε ό,τι αφορά στην κατάθεση των δικαιολογητικών για ΣΙΤΙΣΗ αυτή θα γίνεται ως εξής :

   • Για όλα τα Τμήματα της πόλης της Κομοτηνής στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην Κομοτηνή (Πρυτανεία, κα Κραββαρίτου, 10.00-13.00 π.μ.).
   • Για όλα τα Τμήματα της πόλης της Ξάνθης στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Ξάνθης Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη-Πανεπιστημιούπολη-Κιμμέρια (Τμήμα Αρχιτεκτόνων - κα Μπουραζάνη).
   • Για όλα τα Τμήματα της πόλης της Αλεξανδρούπολης στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξανδρούπολης (Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, Δραγάνα, κ. Μπουντζής).
   • Για όλα τα Τμήματα της πόλης της Ορεστιάδας στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (Κτίριο φοιτητικών εστιών κ. Κουρετσίδης).

   H Αντιπρύτανης
   Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
   Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου

    

   Documents to download

   Print